III จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับพันธมิตร Sitthi จากลาว เข้าถือหุ้น 51%

HoonSmart.com>>”ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์”(III)ปรับแผนดำเนินงาน หันไปร่วมมือพันธมิตร “Sitthi Logistics Laos”(Sitthi) จากประเทศลาว จัดตั้งบริษัท ทีเอสแอล โลจิสติกส์ (TSL)โดย III ถือหุ้น 51% ของทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจตัวแทนผู้ส่งออกและนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศ

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ (III) แจ้งว่า ตามที่บริษัทอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ทริพเพิล ไอเรลจิสติกส์ (TIR) กับกลุ่มบริษัท จงตั้งเจริญ ทรานสปอร์ต กรุ๊ป และ บริษัท เพาเวอร์ อินเตอร์เฟรท เพื่อดำเนินธุรกิจขนส่งทางรางในประเทศ นั้น ทางบริษัทฯได้มีการปรับเปลี่ยนแผนดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับโอกาสทางธุรกิจและยุทธศาสตร์ของการเติบโต โดยจะให้บริการขนส่งทางรางให้ครอบคลุมธุรกิจขนส่งทางรางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยในส่วนของธุรกิจขนส่งทางรางในประเทศจะดำเนินการโดยกลุ่มบริษัทฯ เอง ซึ่งทำให้ไม่มีการจัดตั้งบริษัทร่วมกับกลุ่มบริษัท จงตั้งเจริญ ทรานสปอร์ต กรุ๊ป และ บริษัท เพาเวอร์ อินเตอร์เฟรท อีกต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับธุรกิจขนส่งทางรางระหว่างประเทศ บริษัทฯ ได้มีการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ “Sitthi Logistics Laos Co., Ltd.” (Sitthi) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการบริหารและการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการขนส่งทางราง ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยได้จัดตั้งบริษัท ทีเอสแอล โลจิสติกส์ (TSL) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจตัวแทนผู้ส่งออกและนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่ง TSL ได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา