ตลท.เฮียริ่งปรับปรุงเกณฑ์ซื้อขายหลักทรัพย์ รองรับระบบใหม่

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดรับฟังความคิดเห็น “ปรับปรุงเกณฑ์ซื้อขายหลักทรัพย์” เพื่อรองรับระบบการซื้อขายใหม่คาดเริ่มใช้ไตรมาส 1/66 เตรียมปรับเกณฑ์กำหนดราคาเปิด ปิด ซิลลิ่ง ฟลอร์ พร้อมยกเลิกซื้อขายหน่วยย่อย DW เปิดทางตลาดหลักทรัพย์ยกเลิกคำสั่งซ์้อขายได้ในกรณีเกิดเหตุระบบขัดข้อง เกิดกรณีฉุกเฉินหรือเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับการซื้อขายโดยรวม แนวทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้เทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยคาดว่าจะเริ่มใช้ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ในไตรมาส 1 ปี 2566 นั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ใช้โอกาสนี้ทำการทบทวนและปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกให้ผู้ลงทุนและทำให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นสากลมากขึ้น โดยสามารถสรุปเรื่องที่มีการปรับปรุงได้ดังนี้

1.ปรับเกณฑ์การกำหนดราคาเปิดและราคาปิด (“Equilibrium Price”) ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยกำหนดให้ราคาเปิดและราคาปิดอาจอยู่นอกช่วงราคาสูงสุด (Ceiling) และราคาต่ำสุด (Floor) ±1 ช่วงราคา จากเดิมกำหนดให้อยู่ในช่วงที่ไม่เกิน Ceiling & Floor

2.ปรับเกณฑ์ Ceiling & Floor ของหลักทรัพย์ที่บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือ (หลักทรัพย์ -F) สำหรับการซื้อขายด้วยวิธีบันทึกการซื้อขาย (Trade Report) ให้มีค่า Parameter เดียวคือ ±60% ของราคาอ้างอิง เพื่อให้ค่า Ceiling & Floor เท่าเทียมกันในทุกวิธีการซื้อขาย จากเดิมที่การซื้อขายด้วยวิธี Trade Report ที่มีขนาดใหญ่ (คือจำนวนหลักทรัพย์ตั้งแต่ 1 ล้านหน่วยขึ้นไปหรือมูลค่าการซื้อขายตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป) จะมีค่า Ceiling & Floor ที่ ±30% ของราคาอ้างอิง

3.ยกเลิกการซื้อขายหน่วยย่อยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivatives Warrant: DW) เพื่อช่วยลดภาระและต้นทุนการดำเนินการของบริษัทสมาชิก เนื่องจากปัจจุบันมูลค่าการซื้อขาย DW ที่เป็นหน่วยย่อย (หรือที่เรียกว่า “Odd Lot” ซึ่งเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ในจำนวนที่ต่ำกว่า 100 หน่วย) มีจำนวนน้อย

4.ปรับปรุงประเภทของคำสั่งซื้อขาย ได้แก่ การยกเลิกคำสั่งซื้อขายประเภท Special Market Order, การเพิ่มประเภทคำสั่งที่มีอายุข้ามวัน (Long Order), การปรับปรุงคำสั่งซื้อขายประเภท Iceberg Order และการปรับปรุงการผสมผสานของคำสั่งซื้อขายและอายุคำสั่งซื้อขาย

5.กำหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อขายได้ในกรณีเกิดเหตุระบบขัดข้อง เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินหรือเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับการซื้อขายโดยรวม ซึ่งเป็นไปตามแนวทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ

ในการนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาปรับปรุงกฎเกณฑ์ดังกล่าว พร้อมทั้งได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นพร้อมรายละเอียดบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ https://www.set.or.th/th/rules-regulations/market-consultation หัวข้อ “การปรับปรุงเกณฑ์ซื้อขายเพื่อรองรับระบบการซื้อขายใหม่” โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถส่งความคิดเห็นมาทาง [email protected] จนถึง 16 กันยายน 2565