IRPC คว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2022 สาขา Health Promotion 

ชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  รับมอบรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2022 หรือ AREA 2022 ในสาขา Health Promotion จาก Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ดำเนินงานด้านการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย โดย IRPC ได้เข้าร่วมประกวดรางวัล AREA 2022 ภายใต้ชื่อ โครงการ VAJIRA LAB: Healthcare Security for Society (วชิรแล็บ เพื่อสังคม)

ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯ ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช โดยบูรณาการองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผนวกเข้ากับประสบการณ์ในด้านการวิเคราะห์ทดสอบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพอลิเมอร์ของ IRPC เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการ และให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ และรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในระดับสากล