LEO ต้อนรับนักเรียนทุนฯ พันธุ์ใหม่สายโลจิสติกส์ รุ่นที่ 2

LEO ต้อนรับนักเรียนทุนฯ พันธุ์ใหม่สายโลจิสติกส์ รุ่นที่ 2

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นางสาวศรีไพร เอกวิจิตร์ (ที่ 3 จากซ้าย) และนายสุรสิทธิ์ อัศวศักดิ์เสรี (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์  (LEO) ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังพิธีต้อนรับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา รุ่นที่ 2 ในโครงการ “ผลิตบัณฑิตปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี” ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา เข้าสู่ครอบครัว LEO เพื่อฝึกฝนและปฏิบัติงานจริงกับบริษัทฯ

อีกทั้งยังสนับสนุนทุนการศึกษาและเบี้ยเลี้ยงในการทำงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี 1 เทอม พร้อมปั้นเป็นเถ้าแก่น้อย มาช่วยขยายธุรกิจโลจิสติกส์   โครงการนี้เป็นหนึ่งในหลาย ๆ โครงการของ LEO ที่จะสร้าง New S-Curve ใหม่ให้กับธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอันเป็นธุรกิจหลัก LEO  ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมี Business Model ที่ตอบโจทย์ของคนรุ่นใหม่  งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้