MBAX ออกวอแรนซ์แจกผู้ถือหุ้นเดิม 3:1 ขึ้น XW 24 ส.ค.นี้

HoonSmart.com>> บอร์ด “มัลติแมกซ์” ไฟเขียวออกวอร์แรนต์ไม่เกิน 63.96 ล้านหน่วย จัดสรรผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า สัดส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ นำเงินใช้เป็นทุนหมุนเวียน รองรับโครงการลงทุน

บริษัท มัลติแมกซ์ (MBAX) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2565 ให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อให้มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มัลติแมกซ์ ครั้งที่ 2 (MBAX-W2) จำนวนไม่เกิน 63,965,047 หน่วย และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่คิดมูลค่าในอัตรา 3 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 3.00 บาทต่อหุ้น อายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 2 ปีนับแต่วันออก

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับการจัดสรร MBAX-W2 ในวันที่ 25 ส.ค.2565 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) 24 ส.ค. 2565

พร้อมกันนี้อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 63,965,047 บาท โดยออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญจำนวน 63,965,047 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 255,860,188 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ MBAX-W2 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 16 ส.ค.2565

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับโครงการลงทุนของบริษัท