TTCL คว้างานต่างประเทศมูลค่า 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ

“ทีทีซีแอล” ลงนามสัญญางานโครงการ Timor – Leste Refinery and Petrochemical Complex Project ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต มูลค่าโครงการประมาณ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ

บริษัท ทีทีซีแอล (TTCL) แจ้งว่า บริษัทฯ ลงนามในสัญญาใหม่ในต่างประเทศ โครงการ Timor – Leste Refinery and Petrochemical Complex Project ของ TIMOR GAP, E.P มูลค่าโครงการประมาณ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ

โครงการดังกล่าวเป็นประเภท Refinery and Petrochemical Complex ขอบเขตของงาน Optimization Design ตั้งอยู่ที่เมือง Betano ประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ระยะเวลาการด าเนินงานปี 2561-2562