AQUA ประเดิมเข้าซื้อหุ้นคืน 33 ล้านหุ้น มองราคาต่ำกว่าพื้นฐาน

HoonSmart.com>> “อควา คอร์เปอเรชั่น” เข้าซื้อหุ้นคืนในตลาด 33.27 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.56% ใช้เงิน 19.66 ล้านบาท หลังบอร์ดไฟเขียวโครงการซื้อหุ้นคืน 200 ล้านหุ้น คิดเป็น 3.38% เริ่ม 1 มิ.ย.-30 พ.ย.65 ด้าน MD “ชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์” ชี้ซื้อหุ้นคืนเป็นกลยุทธ์หนึ่งในแผนปรับโครงสร้างทุนเพื่อบริหารจัดการเงินสด มองราคาหุ้นในตลาดซื้อขายต่ำกว่าพื้นฐานมาก

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น (AQUA) ส่งแบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นคืนเมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2565 จำนวน 33,273,800 หุ้น ในราคา 0.59 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็น 0.56% ของจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว มูลค่ารวม 19,664,521.03 บาท

การซื้อหุ้นคืนของทางบริษัทในครั้งนี้นั้น ได้รับการอนุมัติจากบอร์ดของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 17 พ.ค.2565 ที่ผ่านมา จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน 200 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 3.38% ของหุ้นชำระแล้ว วงเงินสูงสุดซื้อหุ้นคืน ไม่เกิน 120 ล้านบาท ซื้อหุ้นคืนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ กำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืน ตั้งแต่ 1 มิ.ย.2565 ถึงวันที่ 30 พ.ย.2565

สำหัรบการซื้อหุ้นคืน เพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมั่นต่อสถานะทางการเงินและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในอนาคต

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ AQUA กล่าวเสริมว่า โครงการซื้อหุ้นคืนเป็นกลยุทธ์หนึ่งในแผนปรับโครงสร้างทุนขององค์กรเพื่อบริหารเงินสด ให้เกิดผลดีต่อทั้งองค์กรและผู้ถือหุ้น ซึ่ง AQUA เป็นบริษัทที่มั่นคง และราคาหุ้นต่ำกว่าพื้นฐานมาก จึงมั่นใจว่า โครงการซื้อหุ้นคืน ส่งผลดีต่อกลุ่มบริษัทและผู้ถือหุ้น