BR เคาะขายหุ้นซื้อคืน 6.5 แสนหุ้น ช่วง 30 พ.ค.-6 มิ.ย.65

HoonSmart.com>> บอร์ด “บางกอกแร้นซ์” ไฟเขียวขายหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 650,000 หุ้น สัดส่วน 0.07% ผ่านตลาดหลักทรัพย์ เริ่ม 30 พ.ค.-6 มิ.ย.65

บริษัท บางกอกแร้นซ์ (BR) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 พ.ค.2565 มีมติให้จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงินจำนวนหุ้นที่จะจำหน่ายคืนมีจำนวน 650,000 หุ้น คิดเป็น 0.07% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยจะจ่ายจำหน่ายหุ้นซื้อึนผ่านตลาดหลักทรัพย์เริ่มวันที่ 30 พ.ค. 2565-6 มิ.ย. 2565

หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาที่จะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ราคาต้องไม่น้อยกว่า 85% ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทำรายการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไม่หมดภายในอายุโครงการ เมื่อพ้นโครงการแล้ว บริษัทจะลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังไม่ได้จำหน่ายทั้งหมด ทั้งนี้เป็นไปตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ด้านหุ้น BR ปิดตลาด 26 พ.ค.2565 ที่ราคา 3.58 บาท +0.08 บาท หรือ +2.29% มูลค่าการซื้อขาย 66.37 ล้านบาท