BDMS ผุดโครงการ WelIness & Residence สวนลุมพินี มูลค่า 2.3 หมื่นล.

HoonSmart.com>> บอร์ด “กรุงเทพดุสิตเวชการ” ไฟเขียวเช่าที่ดินระยะยาว บริเวณหัวมุมถนนสารสินและถนนหลังสวน (ตรงข้ามสวนลุมพินี) จาก “สำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์” พัฒนาโครงการ BDMS Silver Wellness & Residence มูลค่า 23,545 ล้านบาท คาดเซ็นสัญญาเช่าที่ดินเดือนมิ.ย.65 ระยะเวลาเช่า 30 ปี ต่อสัญญา 30 ปี

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2565 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ และหรือบริษัทย่อย เข้าทำรายการเช่าที่ดินระยะยาว บริเวณหัวมุมถนนสารสินและถนนหลังสวน (ตรงข้ามสวนลุมพินี) พื้นที่ 13 ไร่ 60.18 ตารางวา จากสำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ระยะเวลาเช่า 30 ปี และต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปี เพื่อพัฒนาโครงการ BDMS Silver Wellness & Residence มูลค่าโครงการ 23,545 ล้านบาท คาดว่าจะทำสัญญาในเดือนมิ.ย.2565 และใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 6.5 ปี

สำหรับค่าเช่าที่ดินระยะยาวจากสำนักงานทรัพย์สินประมาณ 9,145 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นงบประมาณลงทุนสิ่งปลูกสร้าง เครื่งมือทางการแพทย์ ระบบเทคโนโลยีและทรัพย์สินอื่ๆ เพื่อดำเนินโครงการประมาณ 14,400 ล้านบาท โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้มาจากกระแสเงินสดภายในบริษัทฯ การกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหรือออกหุ้นกู้

โครงการ BDMS Silver Wellness & Residence ให้บริการสำหรับส่งเสริมสุขภาพเฉพาะบุคคล โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก การฟื้นฟูสุขภาพเฉพาะบุคคล ภายใต้หลักการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อสร้างสมดุลของชีวติให้ยืนยาวอย่างยั่งยื่น ในพื้นที่ออกแบบเพื่อการดูแลสุขภาพที่ไม่ใช่บริบทโรงพยาบาล รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

โครงการดังกล่าวเป็นการขยายธุรกิจสุขภาพ Wellness ให้เข้าถึงกลุ่ม Siver Age รวมถึงผู้ที่ใส่ใจสุขภาพที่เพิ่มขึ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการให้บริการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย สอดคลองกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ

รวมทั้งเป็นการผสมผสานการดูแลสุขภาพและการใช้ชีวิตในบริเวณพื้นที่สีเขียวที่ร่มรื่นสร้างบรรยากาศผ่อนคลายแก่ผู้เข้ามารับบริการและผู้อยู่อาศัยเป็นพื้นที่รวมร้านอาหาร ร้านค้าชั้นนำในทำเลที่โดดเด่นท่ามกลางศูนย์รวมความเจริญสมัยใหม่ในย่านธุรกิจของกรุงเทพฯและมีคุณสมบัติพร้อมพัฒนาเป็นศูนย์สุขภาพแบบครบวงจรในระดับสากล อีกทั้งเป็นการเชื่อมโยงความเป็นเลิศในเครือข่าย BDMS ให้เป็นศูนย์การทั้งด้าน Wellness และ Medical เสริมศักยภาพการเป็นผู้นำด้านการแพทย์และช่วยดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถมาเป็นกำลังขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจที่สอดีบกับยุทธศาสตร์ของประเทศ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 100% ชื่อบริษัท บีดีเอ็มเอส ซิลเวอร์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท เพื่อเข้าทำสัญญาเช่าที่ดินีะยะยาวและลงทุนในโครงการ BDMS Silver Welness & Residence