OR อ้าแขนรับพันธมิตร หนุน EBITDA กว่า 4 หมื่นลบ.ปี 73

HoonSmart.com>>”ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก” เปิดนโยบายโตพร้อมพันธมิตร วางเป้า EBITDA มากกว่า 40,000 ล้านบาทในปี 73 จากงบลงทุน 2 แสนล้านบาท ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่รับการเปลี่ยนแปลง กำหนด 4 กลยุทธ์ เดินสู่  3 เป้าหมาย

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) กล่าวในงานสัมมนา “New Chapter เศรษฐกิจไทย” ว่า บริษัทจะใช้นโยบายการเติบโตที่สร้างขึ้นจากการร่วมมือกับพันธมิตร (Outside-in Growth) ผ่านศักยภาพของ OR ที่มีอยู่ทั้งทาง Physical คือสถานีบริการน้ำมันประมาณ 2,000 สาขา มีผู้ใช้บริการราว 3.3 ล้านคนต่อวัน ทาง ดิจิทัล อย่างบัตร Bluecard ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ราว 7.5 ล้านราย

นอกจากนั้นในช่วงปลายปีนี้ บริษัทวางแผนเปิดตัว Digital Platform เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้น รวมถึงใช้ประโยชน์จาก B2B Network เครือข่ายลูกค้ากว่า 2,600 ราย ทั้งบริษัทเอกชน หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

สำหรับเป้าหมายการเติบโตระยะยาว บริษัทเตรียมงบประมาณไว้ประมาณ 2 แสนล้านบาท เพื่อขยายการลงทุนตามแผนที่วางไว้ไปจนถึงปี 2573 ซึ่งคาดว่าจะมี EBITDA มากกว่า 40,000 ล้านบาท โดยกว่า 50% จะมาจากการเติบโตร่วมกับพันธมิตร

“OR ต้องลุกมาปฏิวัติตัวเอง กำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ เพื่อทุกการเติบโตร่วมกันกับพันธมิตร เนื่องจากธุรกิจได้รับผลกระทบจากการการเปลี่ยนปลง หลังจากวิกฤติโควิด-19 เศรษฐกิจแต่ละภาคส่วน ฟื้นตัวไม่เท่ากัน  ผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวหรืออาหารก็จะฟื้นตัวช้ากว่าผู้ประกอบการในกลุ่มเทคโนโลยี ส่งผลให้ช่องว่างทางเศรษฐกิจกว้างมากขึ้น และผู้บริโภคก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันยังต้องเผชิญภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change)  “นางสาวจิราพรกล่าว

บริษัทฯยังมีการกำหนดเป้าหมายในปี 2573 ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย 1.ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน (Living Community) กว่า 15,000 ชุมชน หรือประมาณ 12 ล้านคน ต้องมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น 2.การสร้างสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ (Healthy Environment) เช่น ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดปริมาณขยะที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ และ เพิ่มการใช้พลังงานสะอาด  3.การสร้างการเติบโต สร้างอาชีพ และการกระจายความมั่งคั่ง (Economic Prosperity) ให้คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ประกอบการขนาดย่อม พนักงาน และชุมชน รวมแล้วมากกว่า 1 ล้านราย เติบโตไปพร้อมกัน

ขณะเดียวกันมีการกำหนดกลยุทธ์ 4 ด้าน ประกอบด้วย
1.Seamless Mobility ตั้งเป้าสาขา EV Charging 450 สาขาในสิ้นปีนี้ พร้อมขยายถึง 7 พันสาขาในปี 2573 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า
2.All Lifestyles ให้ความสะดวกลูกค้าทุกกลุ่ม ตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบ
3. Global Market ขยายการเติบโตของธุรกิจ ตั้งเป้ามีพาร์ทเนอร์ใน 20 ประเทศ ในปี 2573 โดยใช้ Asset Light Model
4.OR Innovation นำนวัตกรรมของ OR มาใช้แก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม