IRPC สนับสนุนโครงการ “กล่องรอดตาย” สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ

อาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี หรือ IRPC พร้อมทีมจิตอาสา ร่วมบรรจุยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 300 กล่อง ส่งต่อความห่วงใยและกำลังใจ คลายความวิตกกังวล ให้กับผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี ดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม เลขาธิการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการ “กล่องรอดตาย”

โครงการ “กล่องรอดตาย” ของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมมือกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ระหว่างรอเตียง หรือผู้ป่วย Home Isolation (HI) ด้วยระบบติดตามอาการออนไลน์บนหอผู้ป่วยเสมือน (Virtual Ward) ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งสอดคล้องกับ โครงการ “We care by IRPC” ที่ IRPC  ส่งกำลังใจให้คนไทย ฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน