EPCO เพิ่มทุน 209 ล้านพ่วงแจกอร์แรนต์ขายผู้ถือหุ้นเดิม

EPCO เพิ่มทุน 209 ล้านบาท เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมอัตรา 8 ต่อหุ้นต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคา 3.3 บาทต่อหุ้น พร้อมแจกวอร์แรนต์ เตรียมนำเงินใช้ขยายงานและลงทุนเพิ่ม

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก (EPCO) แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติเมื่อวันที่ 11 ก.ย.2561 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 836.03 ล้านบาท เป็น 1,045.03 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 209 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบ่งออกเป็นจำนวน 209 ล้านหุ้น เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมสัดส่วน 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาหุ้นละ 3.30 บาท โดยกำหนดวันจองซื้อและรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนวันที่ 26-30 พ.ย.61

นอกจากนี้จะจัดสรรหุ้น 104.50 ล้านหุ้น รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (วอร์แรนต์) ที่บริษัทจะออก EPCO-W3 จำนวนไม่เกิน 104.50 ล้านหน่วย อายุไม่เกิน 2 ปี ให้ฟรีแก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ในสัดส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ต่อ 1 หน่วย โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1 วอร์แรนต์ ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 5 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวันที่ 31 ต.ค.2561 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและสิทธิรับ EPCO-W3 ในวันที่ 8 พ.ย.2561

สำหรับเงินที่ได้รับจาการเพิ่มทุนครั้งนี้ประมาณ 344.86 ล้านบาท และเงินเพิ่มทุนโดยการใช้สิทธิ EPCO-W3 ประมาณ 522.52 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะนำไปใช้เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคตและรองรับการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย