ส่งฟ้อง “ฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ” อดีตผู้บริหาร IFEC ใช้อินไซเดอร์ขายหุ้น

ก.ล.ต. ส่งฟ้อง “ฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ” อดีตผู้บริหาร IFEC ใช้อินไซด์เดอร์ขายหุ้น IFEC

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดรายนายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ กรณีใช้ข้อมูลภายในขายหุ้นบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) ด้วยการฟ้องคดีต่อศาลแพ่งเพื่อขอให้กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งในอัตราโทษสูงสุดตามกฎหมาย พร้อมรายงานการดำเนินการดังกล่าวไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อ

สืบเนื่องจากที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) มีมติให้นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับกับผู้กระทำความผิดรายนายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ ซึ่งขณะกระทำผิดเป็นกรรมการและผู้บริหารของ IFEC กรณีอาศัยข้อมูลภายในขายหุ้น IFEC โดยให้ชำระเงินค่าปรับทางแพ่ง และส่งคืนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำความผิด

นายฐนวัฒน์ ได้เข้ามารับทราบมาตรการลงโทษทางแพ่งแล้ว แต่ต่อมาไม่ยินยอมปฏิบัติมาตรการลงโทษทางแพ่งภายในระยะเวลาที่กำหนด ก.ล.ต.จึงมีหนังสือขอให้พนักงานอัยการดำเนินการฟ้องคดีนายฐนวัฒน์ ต่อศาลแพ่ง เพื่อขอให้กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งในอัตราโทษสูงสุดตามกฎหมาย โดยขอให้ชำระค่าปรับทางแพ่ง และส่งคืนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำความผิด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4.16 ล้านบาท พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ได้รายงาน การดำเนินการดังกล่าวไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อพิจารณาดำเนินการต่ออีกด้วย

ทั้งนี้ การที่ ค.ม.พ. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่ง กับนายฐนวัฒน์ เป็นเหตุให้นายฐนวัฒน์ เป็นผู้มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ในการเป็นกรรมการและผู้บริหารบริษัท ที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน 2 ซึ่ง ก.ล.ต. กำหนดระยะเวลา ห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน เป็นเวลา 1 ปี