กรุงไทยปันผลกองหุ้น CLMVT รอบ 4 อีก 50 สต.

บลจ.กรุงไทย เปิดผลงานกองทุน KT-CLMVT Class D พร้อมจ่ายเงินปันผลรอบที่ 4 อัตรา 0.50 บาทต่อหน่วย ถึงมือผู้ถือหน่วย 2 พ.ค.นี้

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย (KTAM) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุนมีมติประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดกรุงไทย หุ้น ซีแอลเอ็มวีที ชนิดจ่ายเงินปันผล (KT-CLMVT Class D) ครั้งที่ 2 /2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 ก.พ.2561 – 31 ม.ค.2562 ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มี.ค.2561 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหน่วย โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พ.ค.2561 ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 4 นับจากจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนในวันที่ 16 มี.ค.2560 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2.00 บาทต่อหน่วย

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศ CLMVT ประกอบด้วย ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนามและไทย ที่มีการลงทุนหรือรายได้จากประเทศในกลุ่ม CLMV สำหรับผลตอบแทนในอนาคต กองทุนมีโอกาสในการสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว เนื่องจากประเทศ CLMV เป็นกลุ่มประเทศชายขอบ หรือ Frontier Countries ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกอย่างมาก อีกทั้งเศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตแบบก้าวกระโดด มีโครงสร้างประชากรในวัยแรงงานสูง และการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามการขยายตัวของชนชั้นกลางและสังคมเมือง

ปัจจุบันกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนประมาณ 40% ของ NAV เนื่องจากกองทุนเล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนาม กระแสเงินลงทุนทั้งในและนอกประเทศ ที่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโครงสร้างประชากรในวัยแรงงานและการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามการขยายตัวของชนชั้นกลาง และสังคมเมือง โดยรัฐบาลเวียดนามคาดการณ์ว่า ในปี 2561 เศรษฐกิจจะเติบโตที่ประมาณ 6.5 – 6.7% นอกจากนี้ ยังมีนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจ รวมถึงบริษัทเอกชนหลายแห่งที่รอจังหวะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 20 เม.ย.2561 6 เดือนอยู่ที่ 14.89% 9 เดือน อยู่ที่ 27.51% 1 ปี อยู่ที่ 25.40% Benchmark 6 เดือนอยู่ที่ 21.27% 9 เดือนอยู่ที่ 34.07% และ 1 ปี อยู่ที่ 35.61%