“พงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์” หุ้นใหญ่ APEX ขายบิ๊กล็อต 3.6382% ยังถือ 9.9144%

HoonSmart.com>> “พงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์” ประธานบอร์ด “เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์” ปาดขายบิ๊กล็อตหุ้น APEX กว่า 146 ล้านหุ้น สัดส่วน 3.6382% ให้ “นภัสสร เอี่ยมเจริญ” เหลือถือหุ้น 9.9144%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ ขายบิ๊กล็อตหุ้นบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (APEX) จำนวน 146,784,349 หุ้น หรือคิดเป็น 3.6382% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ให้แก่ นภัสสร เอี่ยมเจริญ เมื่อวันที่ 8 ก.พ.2565 เหลือถือหุ้น 400 ล้านหุ้น คิดเป็น 9.9144% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

พงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์

ทั้งนี้ นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ณ วันปิดสมุดทะเบียน 19 ก.ค.2564 ถือหุ้นใหญ่อันดับสอง จำนวน 546,784,349 หุ้น สัดส่วน 13.67%

ปัจจุบันหุ้น APEX ถูกขึ้น SP ห้ามการซื้อขาย เนื่องจากบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน