IRPC-OR ร่วมมือ SKP ผลิตยางกั้นล้อ หนุนเกษตรกรสร้างมูลค่าเพิ่มไม่ต่ำกว่า 4 ล้านบ.

HoonSmart.com>>ไออาร์พีซี ร่วมกับ โออาร์ และ เอส.เค โพลิเมอร์ผลิตยางกั้นล้อสำหรับที่จอดรถใน พีทีที สเตชั่น นำร่องที่สาขาสุขสวัสดิ์แห่งแรก สนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางไทย สร้างมูลค่าเพิ่มไม่ต่ำกว่า 4 ล้านบาท

คุณวนิดา อุทัยสมนภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด บริษัท ไออาร์พีซี (IRPC) คุณพีระวัฒน์ วชิโรภาสนันท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดค้าปลีกน้ำมัน คุณภาณุพันธ์ ทรัพย์จรัสแสง ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมสถานีบริการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) คุณสุพจน์ สุวรรณพิมลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เค.โพลีเมอร์  (SKP) คุณณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย และคุณวิสูตร สุชาฎา ประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางโสตประชา ร่วมเปิดตัวโครงการเพิ่มมูลค่ายางพาราไทย ส่งเสริมเกษตรกรไทย ในการแปรรูปยางพารา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ยางพารา และพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทยอย่างยั่งยืน โดยการนำวัตถุดิบยางพาราจากสหกรณ์มาผลิตเป็นยางกั้นล้อ (RUBBER WHEEL STOPPER) สำหรับที่จอดรถภายในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น โดยนำร่องติดตั้งที่สาขาสุขสวัสดิ์เป็นแห่งแรก

IRPC เป็นผู้สนับสนุนวัตถุดิบสำหรับผลิตชิ้นส่วนประกอบของยางกั้นล้อ โดยพลาสติกดังกล่าวเป็นนวัตกรรมเม็ดพลาสติก HDPE (High Density Polyethylene หรือ โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง) เกรดพิเศษสีเหลือง แบรนด์ “POLIMAXX” ที่คิดค้นเพื่อใช้ผลิตเป็นส่วนประกอบของยางกั้นล้อ โดยออกแบบให้มีคุณสมบัติที่โดดเด่นเหมาะสำหรับการใช้งาน มีความแข็งแรงทนแสงยูวี (UV resistance) ทนทานต่อสารเคมี (Chemical resistance) และมีความเสถียรต่อความร้อน (Thermal stabilization) โครงการนี้เป็นโครงการนำร่อง โดยมีมูลค่าโครงการเริ่มต้นมากกว่า 4 ล้านบาท ในระยะเวลา 2 ปีแรก และเตรียมขยายผลไปยังสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศ

ความร่วมมือในครั้งนี้ มุ่งหวังช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรไทยในการแปรรูปยางพาราเป็นสินค้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพารา นอกเหนือจากการส่งขายเป็นวัตถุดิบเพียงอย่างเดียว OR ได้ร่วมกับ SKP ผู้นำด้านเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยาง ออกแบบและผลิตตัวสินค้า และได้รับการสนับสนุนจาก 3 องค์กร ได้แก่ การยางแห่งประเทศไทย ซึ่งมีพันธกิจหลักในการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่ายางพาราไทย ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพารา สหกรณ์โสตประชา ซึ่งเป็นสหกรณ์นำร่องที่ได้รับเลือกเป็นผู้ขึ้นรูปชิ้นส่วนยาง

IRPC มุ่งหวังที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนพันธมิตร มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง โดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของทุกภาคส่วน IRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต