BTS สนับสนุน สิ่งของอุปโภค-บริโภค แก่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

นริศรา ศรีสันต์ ที่ปรึกษากลยุทธ์สื่อสารองค์กร บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เป็นตัวแทนส่งมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ยาสามัญ และสิ่งของที่จำเป็นสำหรับเด็กให้แก่ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) โดยมี เชษฐา มั่นคง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปส่งต่อให้กับเด็กที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคอีสาน รวมถึงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาเด็กในด้านต่าง ๆ อย่างยั่งยืนต่อไป ณ อาคารสำนักงานใหญ่รถไฟฟ้าบีทีเอส ถนนพหลโยธิน