APM หารือธุรกิจ บจก. เอส.พี.ออโต้ คอร์ปอเรชั่น

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ (APM) พร้อมด้วยมธุรส สาราณียะธรรม กรรมการผู้จัดการ และทีมงาน APM เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือธุรกิจกับบริษัท เอส.พี.ออโต้ คอร์ปอเรชั่น (SPCO) กลุ่มผู้ผลิตชุดสายไฟในรถยนต์ โดยมี ภารณ ธีรภานุ และภาณุ ธีรภานุ กรรมการบริษัท ให้การต้อนรับที่โครงการโอโซน วิลเลจ