“ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์” บิ๊ก AAV ซื้อหุ้นเพิ่มทุน 0.164% ถือเพิ่มเป็น 20.056%

HoonSmart.com>> “ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์” ประธานกรรมการบริหาร-ผู้ถือใหญ่ AAV แจ้งซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิรวม 0.164% หนุนถือหุ้นเพิ่มเป็น 20.056%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ได้มาหุ้นของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV) เมื่อวันที่ 19 ม.ค.2565 จำนวน 360 ล้านหุ้น แบ่งเป็น หุ้นเพิ่มทุนจองซื้อตามสัดส่วนจำนวน 341.01 ล้านหุ้น และจองซื้อเกินสิทธิจำนวน 18.98 ล้านหุ้น รวมทั้งสิ้น 0.164% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 2,325.09 หุ้น หรือคิดเป็น 20.056% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ