APM เยี่ยมชมโครงการ นครพลัส คอนสตรัคชั่น


ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ พร้อมสุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) เยี่ยมชมโครงการอยู่เจริญ เลควิว ของบริษัท นครพลัส คอนสตรัคชั่น จำกัด โดยมีธนวินท์ ปรียานุพันธ์ กรรมการผู้จัดการ และวิทิต ปรียานุพันธ์ กรรมการ ให้การต้อนรับ ที่จังหวัดขอนแก่น