“ศุภจักร ไตรรัตโนภาส” ตัดขาย TRITN ออก 6.47% เหลือถือหุ้น 2.29%

HoonSmart.com>> “ศุภจักร ไตรรัตโนภาส” ตัดขายหุ้น “ไทรทัน โฮลดิ้ง” สัดส่วน 6.4704% เหลือถือหุ้น 2.2916%

ศุภจักร ไตรรัตโนภาส

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนาย ศุภจักร ไตรรัตโนภาส จำหน่ายหุ้นของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง (TRITN) เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2565 จำนวน 6.4704% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้น 2.2916% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ