“สุรชัย รติทอง” ตัดขาย GRAND ออก 3 ล้านหุ้น ยังถือ 4.9226%

HoonSmart.com>> “สุรชัย รติทอง” ตัดขายหุ้น GRAND ออก 3 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.0829% ยังถือหุ้นกว่า 4.9226%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย สุรชัย รติทอง จำหน่ายหุ้นบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ (GRAND) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 จำนวน 3 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.0829%ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 178 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 4.9226% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น GRAND ปิดตลาด 7 ม.ค.2565 ที่ราคา 0.61 บาท ลดลง 0.03 บาท หรือ -4.69% มูลค่าการซื้อขาย 58.54 ล้านบาท