“ผยง ศรีวณิช” คว้านักการเงินแห่งปี MONEY & BANKING AWARDS 2021

HoonSmart.com>>“ผยง ศรีวณิช” กรรมการผู้จัดการใหญ่ KTB คว้านักการเงินแห่งปี 2563 KBANK ครองธนาคารแห่งปี 2564 ด้านบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 INTUCH และ FSMART ขณะที่ บล.กสิกรไทย ครองบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 พร้อม 9 กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2564

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร กล่าวว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2021 เป็นปีที่ 14 เพื่อยกย่องผู้บริหาร ธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานยอดเยี่ยมในรอบปี พร้อมสนับสนุนความสำเร็จของบุคลากร สถาบันการเงิน ในแวดวงตลาดเงินตลาดทุน ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้อย่างแข็งแกร่ง เพื่อประโยชน์ของเศรษฐกิจการเงิน การลงทุนของประเทศและสังคมส่วนรวม

สำหรับ รางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2021 ประกอบด้วย
รางวัลนักการเงินแห่งปี 2563 Financier of the Year 2020 ได้แก่ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รางวัลธนาคารแห่งปี 2564 Bank of the Year 2021 เป็นรางวัลที่มอบให้กับธนาคารที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปี ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
รางวัลบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 Best Public Company of the Year 2021
o บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH)
 บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มเทคโนโลยี 2564 ได้แก่ บริษัทอินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH)
 บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 2564 ได้แก่ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH)
 บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มธุรกิจการเงิน 2564 ได้แก่ บริษัททุนธนชาต (TCAP)
 บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มทรัพยากร 2564 ได้แก่ บริษัท ราช กรุ๊ป (RATCH)
 บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 2564 ได้แก่ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA)
 บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 2564 ได้แก่ บริษัทโพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) (PTL)
 บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 2564 ได้แก่ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) (STGT)
 บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มบริการ 2564 ได้แก่ บริษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS)
o บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้แก่ บริษัทฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส(FSMART)

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 Best Securities Company of the Year 2021 เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมในรอบปี ได้แก่ บล.กสิกรไทย
รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 Best Mutual Fund of the Year 2021 เป็นรางวัลที่มอบให้กับกองทุนรวมแต่ละประเภท ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในรอบปี ดังนี้

กลุ่มที่ 1 กองทุนตราสารหนี้ไทยและต่างประเทศบางส่วน (Fixed Income Fund) ได้แก่ กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน บลจ.ทาลิส จำกัด
กลุ่มที่ 2 กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ (Foreign Fixed Income Fund) ได้แก่ กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ ฟันด์ บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มที่ 3 กองทุนผสม (Mixed Fund) ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด
กลุ่มที่ 4 กองทุนหุ้นไทย (Equity Fund) ได้แก่ กองทุนเปิดแอสเซท พลัส สมอล แอนด์ มิดแคป อิควิตี้ บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
กลุ่มที่ 5 กองทุนหุ้นต่างประเทศ (Foreign Equity Fund) ได้แก่ กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ บลจ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด

กลุ่มที่ 6 กองทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน (Property and Infrastructure Fund) ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผล บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มที่ 7 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารหนี้ (RMF Fixed Income Fund) ได้แก่ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ บลจ.พรินซิเพิล จำกัด
กลุ่มที่ 8 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารทุน (RMF Equity Fund) ได้แก่ กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ บลจ.วรรณ จำกัด
กลุ่มที่ 9 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ได้แก่ กองทุนเปิดแอสเซท พลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด