TWZ ผนึก NUSA รุกพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี LED ปลูกกัญชง

HoonSmart.com>> “ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น” ลงนามบันทึกข้อตกลง “ณุศาศิริ” ร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี LED สำหรับปลูกพืชกัญชง รับผลวิจัยพบ LED เพิ่มประสิทธิภาพพืชกัญชงเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว รองรับความต้องการจากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม

นายพุทธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น (TWZ) เปิดเผยว่า หลังจากบริษัท ซีบีดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TWZ ได้ศึกษาและวิจัยในหัวข้อ “สภาวะการให้แสงที่เหมาะสมสำหรับปลูกพืชกัญชงพันธุ์ Charlotte’s angel” เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้างผลิตภัณฑ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เนื่องจากกัญชงพันธุ์ดังกล่าวสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ให้สาร CBD ในปริมาณสูงและสาร THC ในปริมาณต่ำ เหมาะแก่การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ อีกทั้งพืชกัญชงยังได้รับความสนใจจากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มเวชภัณฑ์ยา กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มและอาหารเสริม (Super Food)

อย่างไรก็ตามจากกรณีดังกล่าว ทำให้ บริษัท ณุศาศิริ (NUSA) เล็งเห็นว่า งานศึกษาวิจัยดังกล่าวมีประโยชน์ โดยสามารถต่อยอดเพิ่มคุณภาพ รวมถึงเพิ่มผลผลิตในธุรกิจการปลูกพืชเศรษฐกิจ ประเภทกัญชงและกัญชาของบริษัทได้ ขณะเดียวกัน NUSA มีแนวคิดสร้าง My Ozone เมืองกัญชา พัฒนากัญชง กัญชา ทั้งเพื่อสุขภาพ และเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ งานวิจัย จากทุกมุมมอง ซึ่งในอนาคตจะทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์ในทางการแพทย์ ที่จะดึงศาสตร์การใช้ กัญชง กัญชา ครบทุกมิติผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็น Medical Hub ของโลก

“ทั้งสองฝ่ายจึงมีเจตนาร่วมกันในการจะซื้อจะขายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีหลอดไฟ LED สำหรับใช้ในกลุ่มการเกษตร และในโรงเรือนเพาะปลูกกัญชงและกัญชา ซึ่งมีอัตราส่วนระหว่างแสงที่เหมาะสมสำหรับปลูกพืชกัญชงในโรงเรือน เพื่อส่งเสริมการปลูกกัญชงในเชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ที่สำคัญ NUSA และ TWZ จะร่วมมือกันพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีหลอดไฟ LED เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน รวมถึงการจัดตั้งโรงงานจัดประกอบภายในประเทศในอนาคตอีกด้วย” นายพุทธชาติ กล่าว

อย่างไรก็ตามจากความร่วมมือนี้ ทำให้ NUSA จะเป็นพันธมิตรรายแรกๆ ในกลุ่มธุรกิจกัญชงและกัญชาของ TWZ ที่จะได้ใช้เทคโนโลยีหลอดไฟ LED ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการให้ค่าแสงสีที่เหมาะสมต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของพืชกัญชงเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ให้สาร CBD ในปริมาณสูงและสาร THC ในปริมาณต่ำ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพป้อนเข้าสู่ตลาดและต่อยอดในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ต่อไป