ECF ส่งบริษัทย่อยลุยธุรกิจเหมืองขุดเงินดิจิทัล

HoonSmart.com>> “อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค” ไฟเขียว ECFH บริษัทย่อย เข้าลงทุนธุรกิจเหมืองขุดสกุลเงินดิจิทัล งบลงทุน 80 ล้านบาท หลังศึกษาข้อมูล ทดลองธุรกิจมาระยะหนึ่งได้ผลน่าพอใจ คาดช่วนเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้กลุ่มบริษัท

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค (ECF) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.2564 มีมติอนุมัติเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่เพิ่มเติมของบริษัทย่อย โดยอนุมัติให้บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด (ECFH) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 94.44% เข้าลงทุนในธุรกิจใหม่เพิ่มเติมจากธุรกิจหลักที่เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ให้กับบริษัท โดยการเข้าลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเมื่อขุดสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency mining) ได้จะนำไปจำหน่ายต่อไป

ประกอบกับที่ผ่านมาฝ่ายจัดการได้ศึกษาข้อมูลและได้ทดลองเกี่ยวกับธุรกิจนี้มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง และเห็นว่าการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวได้ผลเป็นที่น่าพอใจ คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผลการดำเนินงาน รวมถึงจะสามารถควบคุมปัจจัยความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ได้โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้จะช่วยเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้กับกลุ่มบริษัทต่อไป

สำหรับมูลค่าการลงทุนในครั้งนี้จำนวน 80 ล้านบาท โดยอุปกรณ์หลักลงทุนคือ เครื่องขุดสกุลเงินดิจิตัล และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยจะพิจารณาประเภทของเครื่องขุดตามสภาวะของราคาตลาดที่เกิดขึ้นในขณะนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการเข้าลงทุนสูงสุด

ส่วนระยะเวลาดำเนินการเข้าลงทุน การเข้าลงทุนในอุปกรณ์หลักที่ใช้ขุดสกุลเงินดิจิตัล จะพิจารณาจากสภาวะและความผันผวนของสกุลเงินดิจิตัลที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการเข้าลงทุนสูงสุดและให้เป็นไปตามแนวทางการป้องกันความเสี่ยง โดยคาดว่า จะสามารถทยอยลงทุนจนครบตามมูลค่าการเข้าลงทุนได้ภายในไม่เกินสิ้นปี 2566 โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินทั้งจำนวนตามจำนวนเครื่องที่ได้รับมอบและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

ปัจจุบันบริษัทมีบุคลากรและทีมงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการลงทุนเหมืองขุดสกุลเงินดิจิตัล เป็นผู้ดูแลการเข้าลงทุนในธุรกิจดังกล่าว

ในการดเนินธุรกิจเหมืองขุดสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency Mining) บริษัทจะได้รับเงินในรูปแบบดิจิทัลเป็นผลตอบแทนจากการขุด โดยการขุดคือ การแก้โจทย์สมการ Algorithm ที่ถูกคิดค้นมาโดยระบบของบล็อกเชน โดยหลักการทำงานของบล็อกเชน คือ ให้ทุก ๆ คนในระบบช่วยกันยืนยันความถูกต้องของข้อมูล โดยตรวจสอบว่ามีข้อมูลตรงกันหรือไม่ และผู้ตรวจสอบจะได้ผลตอบแทนในรูปของเหรียญดิจิทัล ซึ่งการที่จะสามารถแก้สมการในข้างต้นได้จำเป็นที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการดำเนินการคอมพิวเตอร์ดังกล่าวได้ถูกออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการแก้สมการข้างต้นหรือที่เรียกว่าเครื่องขุดสกุลเงินดิจิทัล

ปัจจุบันธุรกิจเหมืองขุดสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency mining) ไม่ต้องแจ้งขออนุญาตจากหน่วยงานใด ๆ เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลยังไม่ถือเป็นเงินสกุลหนึ่งในประเทศไทย และอยู่นอกเหนือกฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ของการแลกเปลี่ยนเงินตรา จึงไม่ต้องขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตามบริษัทตระหนักดีว่า ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจเหมืองขุดสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency mining) จะมาจากต้นทุนการจัดหาเครื่องและอุปกรณ์ในการประมวลผลของเครื่องขุด ซึ่งจะเป็นปัจจัยของค่าเสื่อมราคาที่จะเป็นต้นทุนคงที่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้า รวมถึงความผันผวนของราคาสกุลเงินดิจิทัลที่เกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่ง

นอกจากนี้ธุรกิจขุดสกุลเงินดิจิทัล มีความเสี่ยงด้านการรับรองจากกฎหมายและหน่วยงานที่จะกำกับดูแลในอนาคต และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งมีความผันผวนตลอดเวลา โดยบริษัทตระหนักดีถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมา และจะควบคุมดูแลเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบระมัดระวังอย่างที่สุด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นปัจจัยสำคัญและหากในอนาคตบริษัทย่อยจะมีการขยายกำลังการขุดสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มเติม ฝ่ายจัดการของบริษัทจะนำเสนอรายละเอียดต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อน