EA ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 900 ล้านยูโร รับการเติบโตธุรกิจแบตเตอรี่ ยานยนต์ไฟฟ้า

HoonSmart.com>> บอร์ด “พลังงานบริสุทธิ์” ไฟเขียวออกหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 900 ล้านยูโร รองรับการเติบโตธุรกิจแบตเตอรี่, ยานยนต์ไฟฟ้า,สถานีอัดประจุไฟฟ้า พร้อมออกหุ้นเพิ่มทุน 290 ล้านหุ้น รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ชงผู้ถือหุ้นเคาะ 28 ม.ค.65

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ (EA) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งพิเศษ เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2564 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ มูลค่าไม่เกิน 900 ล้านยูโร หรือเงินสกุลอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า

สำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพมีอายุไม่เกิน 5 ปี โดยบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจมีสิทธิไถ่ถอนหรือให้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเข้าเงื่อนไขตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยอาจเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศไทยและหรือผู้ลงทุนในต่างประเทศ โดยอาจออกและเสนอขายในคราวเดียวเต็มจำนวนหรือหลายคราวก็ได้ และอาจเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด (private placement) และหรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (public offering) โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ อาจจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพด้วย

วัตถุประสงค์ บริษัทจะนําเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพไปใช้เพื่อบริหารจัดการกระแสเงินสด  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ รวมถึงเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจใหม่ ได้แก่ ธุรกิจแบตเตอรี่,ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า,ธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้า และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทยังมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 29 ล้านบาท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 402 ล้านบาท โดยการออกหุ้นจำนวน 290 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท  เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว กำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 28 ม.ค.2565

อ่านข่าว

EA คิกออฟโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ดัน ”ไทยขึ้นแท่น” แหล่งผลิตยานยนต์ไฟฟ้า