DEMCO คว้างานสร้างสถานีไฟฟ้าคลองขวาง 3 มูลค่า 250.75 ล้านบาท

HoonSmart.com>>DEMCO คว้างานสร้างสถานีไฟฟ้าคลองขวาง 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา มูลค่ากว่า 250.75 ล้านบาท

บริษัท เด็มโก้ (DEMCO) แจ้งว่า บริษัทได้รับหนังสือยืนยันการจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าคลองขวาง 3 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 1 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่างาน 250,747,700 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาก่อสร้าง 510 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน