KBANK ผนึก 5 โรงพยาบาลรัฐ พัฒนา Platform มุ่งสู่ Smart Hospital

HoonSmart.com>>ธนาคารกสิกรไทย ผนึก 5 โรงพยาบาลรัฐ พัฒนา Digital Healthcare Platform เต็มรูปแบบ มุ่งสู่ Smart Hospital ให้คนไข้ 4 ล้านราย เข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว เตรียมร่วมกับกรุงเทพมหานคร พัฒนาแอปพลิเคชันให้กับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 11 แห่ง ให้บริการต้นปี 65

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เผยว่า ธนาคารกสิกรไทย มุ่งมั่นมีบทบาทต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนทุกภาคส่วนของสังคมไทย ด้วยการนำดิจิทัลเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญในการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถอำนวยประโยชน์สูงสุดให้กับสังคมไทย โดยโรงพยาบาลเป็นหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทต่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคน

ธนาคารได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลพัฒนา Digital Healthcare Platform เพื่อช่วยลดภาระของโรงพยาบาล และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการกับคนไข้และผู้ที่มาใช้บริการของโรงพยาบาล โดยธนาคารได้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับคนไข้ด้วยระบบบริการสุขภาพดิจิทัลที่เชื่อมโยงระบบนิเวศน์การใช้บริการและการบริหารจัดการของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับวิถีนิวนอร์มอลที่เป็นผลจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

“ธนาคารได้นำความเชี่ยวชาญการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลมาใช้สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันให้กับแต่ละโรงพยาบาล โดยประกอบด้วย 3 แกนหลักที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ได้แก่ 1) การวางโครงสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางของโรงพยาบาล (Hospital Information System: HIS) มาแสดงที่แอปพลิเคชันและแพลตฟอร์ม 2) การสร้างประสบการณ์การเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล ผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้งานที่ง่าย รวดเร็ว สามารถทำได้ด้วยตนเอง และ 3) การเชื่อมโยงระบบชำระเงินและบริการทางเงินต่าง ๆ โดยในอนาคตจะมีการพัฒนาฟีเจอร์ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการเป็น Smart Hospital และตอบโจทย์ผู้ใช้บริการ 4 ล้านราย ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่สะดวก รวดเร็ว และลดเสี่ยงจากโควิด-19” นางสาวขัตติยา กล่าว

แอปพลิเคชันที่ธนาคารกสิกรไทยได้ร่วมพัฒนากับโรงพยาบาลรัฐ 5 แห่ง ได้แก่ 1) แอป Chula Care โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 2) แอป CBH PLUS โรงพยาบาลชลบุรี 3) แอป TUH for All โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 4) แอป RJ Connect โรงพยาบาลราชวิถี และ 5) แอป NIT PLUS สถาบันประสาทวิทยา สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของโรงพยาบาลแต่ละแห่งได้ที่ App Store หรือ Play Store

โดยบริการสำคัญ 7 ฟีเจอร์หลักที่ธนาคารร่วมพัฒนา* ได้แก่
1. บริการตรวจสอบสิทธิ์ – เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้ผู้ป่วยเช็คสิทธิ์รักษาพยาบาล 3 กองทุน ทั้งบัตรทอง ประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ
2. บริการนัดหมาย – ทำนัดหมาย และแสดงข้อมูลรายการนัดหมายพร้อมส่งข้อความแจ้งเตือน
3. บริการใบนำทาง – รู้ลำดับการเข้ารับบริการ ทั้งขั้นตอนการเข้าพบแพทย์ พยาบาล ชำระเงิน รับยา ตรวจ X-ray เจาะเลือด ตรวจแลป เป็นต้น
4. บริการชำระเงิน – รองรับการชำระเงินทั้งผ่านแอป K PLUS, สแกน Thai QR Code, บัตรเครดิต, บัตรเดบิต
5. บริการบริจาคเงิน – อำนวยความสะดวกให้ผู้ประสงค์ที่จะบริจาคเงินสมทบแก่โรงพยาบาล
6. ข้อมูลข่าวสาร – นำเสนอข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาล ข้อมูลด้านสุขภาพ
7. ข้อมูลแผนที่ – แสดงแผนที่ตั้งอาคาร คลินิก ศูนย์อาหาร ร้านค้า ในโรงพยาบาล

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันในรูปแบบ Single App สำหรับใช้กับผู้ป่วยของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 11 แห่ง โดยแอปพลิเคชันพร้อมให้บริการต้นปี 2565