ก.ล.ต.-HKIFA เปิดเวทีธุรกิจกองทุนรวมสร้างพันธมิตรขายกองทุนฮ่องกง-ไทย

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุนฮ่องกง (HKIFA) จัดงาน Hong Kong – Thailand Business Matching Day ครั้งที่ 2 เปิดโอกาสการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบธุรกิจฮ่องกงและไทยในการเสนอขายกองทุนรวมระหว่างกัน ภายใต้โครงการจัดการลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย (HK-TH MRF)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ Securities and Futures Commission (SFC) ฮ่องกง ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ในโครงการ HK-TH MRF เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ในการเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างฮ่องกงและไทย โดยใช้แนวทางการยอมรับมาตรฐานกองทุนรวมซึ่งกันและกัน โดย ก.ล.ต. ได้ออกประกาศเพื่อรองรับการเสนอขายกองทุนรวมภายใต้โครงการดังกล่าว ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นั้น

ก.ล.ต. และ HKIFA จึงร่วมกันจัดงาน Hong Kong – Thailand Business Matching Day ครั้งที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจฮ่องกงและไทยสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสนอขายกองทุนรวมระหว่างกัน และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปิดเผยข้อมูลกองทุนรวม ระบบงานปฏิบัติการ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนความเชื่อมโยงด้านตลาดทุนระหว่างฮ่องกงและไทย โดยมีผู้แทนของ บลจ. จากฮ่องกง รวม 17 แห่ง และผู้แทนของ บลจ. บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทประกันชีวิต ในไทย รวม 31 แห่ง เข้าร่วมงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า โครงการ HK-TH MRF เป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงตลาดทุนระหว่างฮ่องกงและไทย ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจในการขยายฐานผู้ลงทุน และเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับผู้ลงทุนของทั้งสองตลาด รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านตลาดทุนตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้ร่วมลงนามเมื่อปี 2562 เพื่อเป็นการเน้นย้ำเจตนารมณ์ข้างต้น ก.ล.ต. ยินดีสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจในการดำเนินการภายใต้โครงการ HK-TH MRF และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนได้ใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวอย่างเต็มที่ และผลักดันการเชื่อมโยงตลาดทุนระหว่างฮ่องกงและไทยให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

Mrs. Sally Wong, Chief Executive Officer ของ HKIFA กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในแผนการจัดสัมมนาร่วมกันของ HKIFA และ ก.ล.ต. เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจในการดำเนินการภายใต้โครงการ HK-TH MRF และให้ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าว โดย HKIFA จะร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับ ก.ล.ต. ในการแลกเปลี่ยนมุมมอง และดำเนินการร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจฮ่องกงและไทยต่อไป ทั้งนี้ HKIFA มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้โครงการ HK-TH MRF เป็นช่องทางสำหรับผู้ลงทุนฮ่องกงและไทย เข้าถึงกองทุนรวมที่เสนอขายในทั้งสองตลาด ซึ่งทำให้มีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้น ภายใต้ระบบที่มีประสิทธิภาพ

โครงการ HK-TH MRF เป็นอีกหนึ่งกรอบความร่วมมือที่จะอำนวยความสะดวกแก่ บลจ. ในการเสนอขายหน่วยลงทุนในต่างประเทศ เพิ่มเติมจากโครงการ ASEAN Collective Investment Schemes (ASEAN CIS) และ Asia Region Funds Passport (ARFP) ซึ่งประกาศใช้ในปี 2557 และ 2562 ตามลำดับ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ HK-TH MRF ได้ที่เว็บไซต์ https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/MutualRecognitionFunds.aspx