BEAUTY จัดทัพตั้ง “ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์” CEO “นพ.สุวิน” นั่งปธ.บอร์ด

HoonSmart.com>> “บิวตี้ คอมมูนิตี้ ” ปรับโครงสร้างทีมบริหารใหม่ “นพ.สุวิน ไกรภูเบศ” นั่งแท่น ประธานกรรมการบริษัท พร้อมแต่งตั้ง ‘ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์’ จากรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขึ้นเป็น CEO คนใหม่ เสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจ เดินหน้าทำกำไร สร้างภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่ทั้งในและต่างประเทศ

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ (BEAUTY) เปิดเผยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2564 มีมติอนุมัติจัดโครงสร้างการบริหารภายในใหม่ โดย นพ.สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท ( Chairman of the Board of Director ) และแต่งตั้ง ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ จากรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ Chief Executive Officer (CEO) โดยโครงสร้างการบริหารจัดการใหม่ของบริษัท จะมีผลตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย.2564

ทั้งนี้ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถร่วมสร้างการเติบโตและมั่นคงให้กับบริษัทด้วยความทุ่มเทมาอย่างยาวนานมากกว่า 18 ปี ในช่วงแรกของการก่อตั้งบริษัทได้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ ด้านการตลาด และวางระบบการบริหารและการดำเนินธุรกิจค้าปลีกให้กับบริษัท หลังจากนั้นเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระของบริษัท ต่อมาได้เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ( DCEO ) เป็นระยะเวลา 4 ปี จนถึงปัจจับัน โดยตลอดระยะเวลาได้ปฎิบัติงานในหน้าที่อย่างทุ่มเทและเต็มความสามารถ ได้วางกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานขยายตลาดต่างประเทศโดยการนำสินค้าเข้าจำหน่ายในตลาดต่างประเทศจำนวนมากกว่า 15 ประเทศ

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงาน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ช่องทางการจำหน่ายภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางร้านค้าปลีก ช่องทางสินค้าอุปโภคบริโภค และการขายผ่านช่องทางออนไลน์ (E-commerce) และยังเป็นกำลังหลักที่สำคัญในการนำพาบริษัทสู่การเติบโตแบบยั่งยืน

“ผมมีความยินดีและดีใจที่ ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภวัฒน์ ขึ้นดำรงตำแหน่ง CEO เพราะเป็นผู้บริหารที่มีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ สามารถบริหารงานบนสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้ปรับโครงสร้างองค์กร ( Re-Structure ) และปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจ (Re -Model ) ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายลงอย่างมีนัยสำคัญ และการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจครั้งนี้ยังเหมาะสมกับสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 รวมทั้งยังเป็นการวางพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ผมเชื่อมั่นว่า ดร.พีรพงษ์ จะสามารถขับเคลื่อนองค์กร BEAUTY ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งแน่นอน สำหรับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับในฐานะประธานกรรมการบริษัทนั้น ผมและคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันวางวิสัยทัศน์และกำหนดเป้าหมาย ทิศทางและนโยบายของบริษัท เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดโครงสร้างใหม่ในองค์กรครั้งนี้จะนำมาซึ่งมิติใหม่ของบริษัท เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง สามารถฝ่าวิกฤต พร้อมรับกับการเติบโตในอนาคตได้เป็นอย่างดี”นพ.สุวิน ไกรภูเบศ ประธานกรรมการบริษัท กล่าว

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กล่าวว่า กลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทในช่วงต่อจากนี้ จะมุ่งเน้นการสร้างความแข็งแรงให้องค์กรในทุกมิติ เพื่อฝ่าวิกฤติโควิด-19 และภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และวางเป้าหมายยกระดับผลประกอบการให้กลับมาเป็นกำไรภายในปี 2565 อีกทั้งมีภาพลักษณ์แบรนด์ที่โดดเด่นทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ

“ผมมีความพร้อมในการเดินหน้านโยบายบริษัท ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานที่วางไว้ ซึ่งในช่วงต่อจากนี้ BEAUTY จะมีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายด้าน อาทิ ช่องทางการจัดจำหน่ายที่เข้าถึงผู้บริโภคทั่วประเทศได้มากขึ้น, การเปิดโอกาสให้พันธมิตรใหม่ทางธุรกิจเข้ามาเสริมศักยภาพและความแข็งแกร่ง, ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงาม, กลยุทธ์การตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศ ฯลฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเหล่านี้มีเป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง”ดร.พีระพงษ์ กล่าว

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ (BEAUTY) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2564 รับทราบการลาออกของนายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ตำแหน่งกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและอนุมัติแต่งตั้ง ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย.2564 เป็นต้นไป

นอกจากนี้รับทราบการพ้นจากตำแหน่ง รักษาการประธานกรรมการบริษัทของ รศ.ดร.วิชิต อู่อ้นและแต่งตั้งนายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย.2564 เป็นต้นไป

พร้อมทั้งแต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มเติมจำนวน 3 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย.2564 เป็นต้นได้ ได้แก่ น.ส.เนตรนภา แซ่ลิ่ม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน น.ส.ปิยะวดี จูฑาประชากุล ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและน.ส.ดารณี ปะเถตัง ตำแหน่งเลขานุการบริษัท