KBANK ไถ่ถอนตราสารด้อยสิทธิมูลค่า 7.5 พันลบ.ก่อนครบกำหนดปี 70

HoonSmart.com>> “ธนาคารกสิกรไทย” เตรียมไถ่ถอนตราสารด้อยสิทธิ นับเป็นเงินกองทุนประเภท 2 วงเงิน 7,500 ล้านบาท ในวันที่ 14 ม.ค.2564 ก่อนครบกำหนดไถ่อนปี 2570

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) แจ้งว่า ตามที่ธนาคารฯ ได้ออกตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 ซึ่งผู้ออกตราสารเงินกองทุนมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดและมีข้อกำหนดให้สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) เมื่อทางการตัดสินใจจะช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสารเงินกองทุน (KBANK271A) มูลค่ารวม 7,500 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท จำนวน 7.5 ล้านหน่วย วันออกตราสารเงินกองทุน 14 ก.ค.2559 ครบกำหนดไถ่ถอน 14 ม.ค.2570 นั้น

ขณะนี้ธนาคารได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ดำเนินการไถ่ถอนตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนแล้ว โดยธนาคารจะไถ่ถอนในวันที่ 14 ม.ค.2565

ธนาคารจะชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ในการไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนก่อนวันครบกำหนดในวันที่ 14 ม.ค.2565 อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี โดยใช้ระยะเวลาการคำนวณ 92 วัน ระหว่างวันที่ 14 ต.ค.2564-13 ม.ค.2565 (ใช้หลักเกณฑ์ 1 ปีมี 365 วัน) โดยจะไถ่ถอนตราสารเงินกองทุนก่อนกำหนดทั้งจำนวนของเงินต้นคงค้างให้แก่ผู้ถือตราสารเงินกองทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ณ วันที่ 4 ม.ค.2565 เวลา 12.00 น.