ก.ล.ต.-AIMC ปรับเกณฑ์การคำนวณ-ประกาศมูลค่า NAV

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.ร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณและประกาศ NAV ของกองทุนรวม เพิ่มความยืดหยุ่นให้บลจ.ช่วยลดภาระการขอผ่อนผัน โดย ก.ล.ต.ยังคงสามารถกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทาง Regulatory Guillotine และผู้ลงทุนยังคงได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เห็นชอบประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) เกี่ยวกับการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (การคำนวณและประกาศ NAV) ของกองทุนรวม ซึ่งกำหนดให้บริษัทจัดการกองทุนรวม (บลจ.) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการคำนวณและประกาศ NAV ให้สอดคล้องกับกองทุนรวมแต่ละประเภท เช่น กองทุนรวมต่างประเทศที่มีเวลาแตกต่างกันมาก จนได้รับข้อมูลในการคำนวณและประกาศ NAV ล่าช้า โดยให้เป็นไปตามที่เปิดเผยกับผู้ลงทุน เป็นต้น

นอกจากนี้ กรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของ บลจ. และทำให้ไม่สามารถคำนวณและประกาศ NAV บลจ. ต้องประกาศสาเหตุและแนวทางการปฏิบัติให้ผู้ลงทุนทราบ

ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงประกาศการจัดการกองทุนรวม โดยกำหนดให้ AIMC ประกาศกำหนดการคำนวณและประกาศ NAV และ ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่าประกาศ AIMC ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติให้ บลจ. และลดภาระการขอผ่อนผัน โดย ก.ล.ต. ยังคงสามารถกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้ความเห็นชอบประกาศดังกล่าว ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 ม.ค.2565