เศรษฐกิจไตรมาส 3/64 ติดลบ 0.3% คาดทั้งปีโต 1.2%

HoonSmart.com>>สภาพัฒน์ รายงาน GDP ไตรมาส 3/64 ติดลบ 0.3% จากไตรมาส 2 ที่โต 7.6% คาด ปี 64 ทั้งปีโต 1.2% เงินเฟ้ออยู่ที่ 1.2% ส่งออกขยายตัว 16.8% ส่วนปี 65 เศรษฐกิจโต 3.5-4.5% ส่งออกโต 4.9% เกินดุลบัญชีเดินสะพัด 1%

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ (สศช.) แถลงว่า เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 /2564 หดตัว 0.3% เทียบกับการขยายตัว 7.6% ในไตรมาส 2 จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรง ด้านการใช้จ่าย การบริโภคภาคเอกชนลดลง 3.2% และการลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลง 6% ขณะที่การส่งออกสินค้า การลงทุน ภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัว ส่งผล 9 เดือนแรกของปี 2564 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 1.3%

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564 คาดว่าจะขยายตัว 1.2% ปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ จากที่ลดลง 6.1% ในปี 2563 อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 1.2% และบัญชีเดินสะพัดขาดดุล 2.5% ของ GDP

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวในช่วง 3.5 –4.5% การส่งออในรูปดอลลาร์ สรอ.ขยายตัว 4.9% การอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว 4.3% และ 4.2% ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.9 –1.9% และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 1.0% ของ GDP โดยมีปัจจัย สนับสนุนจาก
(1) การฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศและภาคการผลิตตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีแนวโน้มคลี่คลายลงตามลำดับ
(2) การฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ของภาคท่องเที่ยวภายใต้นโยบายการเปิดประเทศของภาครัฐ โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทย 5 ล้านคน สร้างรายได้ 4.4 แสนล้านบาท
(3) การขยายตัวในเกณฑ์ดีของการส่งออกสินค้า
(4) การขับเคลื่อนจากการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ
(5) ฐานการขยายตัวที่ยังอยู่ในระดับต่ำ

ส่วนการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในปี 2565 ภาครัฐควรให้ความสำคัญกับ
1.การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศให้อยู่ในวงจำกัด
2. การสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคธุรกิจ
(3) การรักษาแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนและการท่องเที่ยวภายในประเทศ
(4) การขับเคลื่อนการส่งออกสินค้า
(5) การส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน
(6) การขับเคลื่อนการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ
(7) การติดตามและเฝ้าระวังความผันผวนของภาคเศรษฐกิจต่างประเทศที่มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการดูแลเสถียรภาพทางการเมือง

“ไตรมาส 3 เป็นไตรมาสที่ต่ำสุด และเริ่มฟื้นตัวขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 4 จากนักท่องเที่ยวต่างชาติปี 64 จะอยู่ที่ประมาณ 2 แสนคน ส่วนปี 65 น่าจะอยู่ที่ 5 ล้านคน