บลจ.ไทยพาณิชย์ ส่งทริกเกอร์ SCBGTTG เข้าเป้า 8% ก่อนกำหนด

HoonSmart.com>> บลจ.ไทยพาณิชย์ บริหารกองทริกเกอร์ SCBGTTG ลงทุนธีม Mega Trend หลัก ๆ ของโลก ผลตอบแทนเข้าเป้าหมาย 8% ก่อนกำหนด

นันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส

นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้บริหารกองทุนประเภททริกเกอร์ฟันด์เข้าเป้าหมาย 8% สามารถปิดกองทุนก่อนที่กำหนดไว้ภายใน 8 เดือนเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2564 ได้แก่ กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger (SCBGTTG) หลังจากที่เข้าเป้าหมายทริกเกอร์ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2564 ที่ผ่านมา

กองทุน SCBGTTG ได้รับคืนตามเป้าหมายทริกเกอร์ 8% ด้วยมูลค่าหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.8524 บาทต่อหน่วย ภายในเวลาประมาณ 7 เดือนนับตั้งแต่เปิดเสนอขายเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ จะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยนำไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นี้

ทั้งนี้ กองทุนเน้นลงทุนในธีมตาม Mega Trend หลัก ๆ ของโลก มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ทั่วโลก อาทิเช่น หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือหน่วย private equity เป็นต้น

“การลงทุนในธีม Mega Trend ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธีมที่น่าสนใจและมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจที่จะได้รับประโยชน์จาก New Normal และ Disruption ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้ Mega Trend เติบโตได้ในระยะยาว ซึ่งการลงทุนในธีมนี้จะเป็นการเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เป็นอย่างดี จึงส่งผลให้กองทุนสามารถทริกเกอร์ได้ก่อนเวลาที่กำหนด” นางนันท์มนัส กล่าว

ณ วันที่ 12 พ.ย. 2564 บลจ.ไทยพาณิชย์ออกกองทุนทริกเกอร์ฟันด์ มาแล้วทั้งหมด 32 กองทุน จำนวนกองทุนที่ถึงเป้าหมาย 16 กองทุน (ถึงเป้าหมายในระยะเวลา 10 กองทุน และถึงเป้าหมายนอกระยะเวลา 6 กองทุน) มีกองทุนที่อยู่ระหว่างการลงทุน 9 กองทุน (อยู่ในระยะเวลาการลงทุน 3 กองทุน และอยู่นอกระยะเวลา 6 กองทุน) และกองทุนที่ยังไม่ถึงเป้าหมาย 7 กองทุน