ตลาดฯ เพิ่มเหตุเพิกถอนหุ้น 7 บริษัทส่งงบช้าเกินกำหนด

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มเหตุเพิกถอนหุ้นบริษัทจดทะเบียน 7 แห่ง ไม่ส่งงบการเงินปี 60 ตามกำหนด ล่าช้าเกิน 6 เดือน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ได้แก่ 1.บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) (CHUO) 2.บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH) 3.บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง (IEC) 4.บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) 5.บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ (KC) 6.บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี (LVT) และ 7.บริษัท โพลาริส แคปปิตัล (POLAR) เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวยังไม่นำส่งงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กำหนด โดยล่าช้าเกินกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 จึงเป็นเหตุให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม

ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 ข้อ 9 (3) และข้อ 9 (5) และแนวทางดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่ไม่นำส่งงบการเงินหรือนำส่งล่าช้าเกินกว่ากำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงประกาศเพิ่มเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2561

ทั้งนี้ CHUO EARTH IEC IFEC KC LVT และ POLAR มีหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดเพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นบริษัทจดทะเบียน