ก.ล.ต.ร่วม 14 องค์กรหารือบทบาทภาคตลาดทุนขับเคลื่อน CG สู่ความยั่งยืน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.ร่วมประชุมหารือกับ 14 องค์กร เพื่อเตรียมนำเสนอบทบาททางด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลของภาคตลาดทุนใน “เวทีระดมความร่วมมือแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Governance for Sustainable Development Forum) วันเสาร์ 20 พ.ย.64

เมื่อวันที่ 5 พ.ย.2564 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมด้วย นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมหารือออนไลน์กับตัวแทนจาก 14 องค์กร เพื่อนำเสนอบทบาทของภาคตลาดทุนและหน่วยงานภาคีในการขับเคลื่อนธุรกิจมีธรรมาภิบาลเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญไปสู่ความยั่งยืน โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Good Society Summit

การหารือในครั้งนี้ ที่ประชุมเห็นได้มีความเห็นร่วมกันว่า การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วนเพื่อให้เกิดพลวัตและผลกระทบในวงกว้าง ดังนั้น การนำเสนอของภาคตลาดทุนในงาน Forum ควรเน้นการสร้างความเข้าใจและเกิดการรับรู้ในวงกว้างถึงบทบาทของตลาดทุนและหน่วยงานร่วมในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจมีธรรมาภิบาล หรือ good governance อันเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ในการกำหนดนโยบายและนำไปสู่การประกอบธุรกิจอย่างมีความความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน ซึ่งไม่ใช่เรื่องไกลตัว เพราะประชาชนทุกคนต่างเป็นผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจ เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนรายบุคคล พนักงาน ลูกค้า หรือคู่ค้า

การประชุมหารือในครั้งนี้ จะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการเสวนาย่อยที่จะจัดขึ้นโดย ก.ล.ต. ในช่วงของภาคตลาดทุน ภายใต้หัวข้อหลัก “แนวทางขับเคลื่อนงานธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน” เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนดังกล่าวภายในงาน “Main Forum” วันเสาร์ที่ 20 พ.ย.2564 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Good Society Summit ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 19 – 21 พ.ย.2564 ในรูปแบบของงานออนไลน์เสมือนจริงผ่านแพลตฟอร์ม http://goodsociety.network

ทั้งนี้ ก.ล.ต. เป็นหนึ่งในองค์กรของภาคียุทธศาสตร์เพื่อจัดเตรียมแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Steering Committee) ที่มีนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน โดยมีองค์กรจากหลายภาคส่วน ทั้งภาคตลาดทุน ภาคการเงิน องค์กรเอกชน องค์กรอิสระ และองค์กรสื่อมวลชนเข้าร่วม โดย Steering Committee ได้กำหนดให้มีการจัดงาน “Main Forum” ตามที่กล่าวมาข้างต้น

สำหรับองค์กรที่เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย, สมาคมบริษัทจัดการลงทุน, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, บริษัท ปตท. (PTT), บริษัท ซีพี ออลล์ (CPALL), บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU), บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ (FPI), คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ,สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ,สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย , คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันเชนจ์ฟิวชั่น และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ทั้งนี้ งาน Good Society Summit 2021 เป็นการรวมตัวของภาคีและองค์กรต่างๆ เพื่อร่วมกันนำเสนอประเด็นทางสังคมที่หลากหลายพร้อมช่องทางที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมสร้างสังคมดี ในรูปแบบ Virtual Event ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์