ก.ล.ต. ร่วมงาน Singapore FinTech Festival 2021 ยกระดับและเชื่อมโยงตลาดทุนสู่สากล

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. ร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการ Singapore FinTech Festival 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ยกระดับการแข่งขันของตลาดทุนและสร้างความเชื่อมโยงตลาดทุนไทยสู่สากล

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า งานสัมมนาและนิทรรศการ Singapore FinTech Festival 2021 (SFF 2021) เป็นงานนิทรรศการด้านเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) ระดับโลก ที่จัดโดย Monetary Authority of Singapore (MAS) หน่วยงานกำกับดูแลทางด้านการเงินของประเทศสิงคโปร์ ก.ล.ต. เข้าร่วมเป็นปีที่ 3 การเข้าร่วมงานปีนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ ก.ล.ต. ในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการนำฟินเทคมาใช้เพื่อพัฒนาตลาดทุนไทย และเปิดโอกาสในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงินกับผู้เข้าร่วมงาน

สำหรับข้อมูลที่ ก.ล.ต. นำมาจัดแสดงนิทรรศการ ได้แก่ บทบาทหน้าที่ของ ก.ล.ต. และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในภาพรวมของตลาดทุน การกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล การระดมทุน การประกอบธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีทางการเงิน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Infrastructure) เป็นต้น การเข้าร่วมงานในครั้งนี้จะสร้างโอกาสให้กับตลาดทุนไทยในการเชื่อมโยงกับต่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

ทั้งนี้ งาน SFF 2021 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด Web 3.0 สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีที่อยู่ในรูปแบบกระจายศูนย์ (decentralized finance) ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อธุรกรรมทางการเงิน การให้บริการ รวมทั้งการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งนี้ งาน SFF 2021 ประกอบด้วย การสัมมนา และการจัดแสดง บูธนิทรรศการแบบ hybrid ที่มีทั้งการจัดแสดงงานในสถานที่จริง ณ Singapore Expo และการจัดแสดงในรูปแบบออนไลน์หรือ digital showcase

ในปีนี้ ก.ล.ต. ได้ร่วมออกบูธในรูปแบบดิจิทัล (digital showcase) โดยจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์และสื่อดิจิทัลให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้ผู้เยี่ยมชมสามารถศึกษาข้อมูลได้ทางออนไลน์ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพื่อรับชมภายหลังได้ ทั้งรูปแบบเอกสารแผ่นพับ วิดีโอ โมชันกราฟิก และอินโฟกราฟิก