AIS คว้า 2 รางวัล จากเวที SET AWARDS 2021

HoonSmart.com>>AIS ภูมิใจได้รับรางวัล Rising Star Sustainability Awards และ Outstanding Investor Relations Awards จากเวที SET AWARDS 2021 ตอกย้ำ! ความมุ่งมั่น สร้างความแข็งแกร่งโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลไทยอย่างยั่งยืน

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส (AIS) กล่าวว่า AIS เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติถึง 2 รางวัลจากเวที SET Award 2021 ที่จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท โดยรางวัลแรก คือ Rising Star Sustainability Awards ที่เอไอเอสได้แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในภาพรวม ที่นอกจากจะสร้างการเติบโตจากการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพแล้ว ยังดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล อย่างชัดเจน

โดยรางวัลอันทรงเกียรติต่อมา คือ รางวัล Outstanding Investor Relations Awards ที่ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่น ตลอดจนความพึงพอใจจากกลุ่มนักลงทุนว่า เป็นการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นความถูกต้องโปร่งใส ให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยนโยบายที่คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างดียิ่งมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้ง 2 รางวัล ถือเป็นกำลังใจและความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับชาวเอไอเอส ที่ต่างทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่แข็งแกร่งของประเทศ ท่ามกลางสถานการณ์ความท้าทาย ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค และสถานการณ์โรคระบาดที่สร้างผลกระทบอย่างรุนแรงไปทั่วโลก

โดยเป้าหมายของบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในแนวทางการเป็นผู้ให้บริการดิจิทัล (Digital Life Service Provider) ที่มุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศ อันจะส่งผลให้ทุกภาคส่วนที่เป็นหัวใจหลักของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สามารถเดินหน้าต่อยอดการเติบโตตามเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน

“ในฐานะภาคเอกชน ที่เป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองในการเดินหน้าของประเทศ เราพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนนโยบายที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างเต็มที่ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ที่เอไอเอสตั้งเป้าในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่เป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศที่ทำให้โลกมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น พร้อมมุ่งใช้พลังงานทางเลือกในการบริหารเครือข่ายสื่อสาร รวมถึงการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) อย่างถูกต้อง , ด้านสังคม ที่มุ่งรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกวิธี และรู้เท่าทัน ผ่านการเสริมสร้างทักษะ และภูมิคุ้มกันไซเบอร์ (Cyber Wellness) ด้านเศรษฐกิจ ผ่านแนวทางการทำงานอย่างมืออาชีพที่พร้อมส่งต่อบริการดิจิทัลที่ดีที่สุดเพื่อคนไทย”นายสมชัย กล่าวย้ำ