“EXIM-KBANK-BBL” ร่วมปล่อยกู้กว่า 900 ลบ.ให้ BGRIM ขยายธุรกิจไฟฟ้าในกัมพูชา

HoonSmart.com>>“EXIM-Kbank-BBL” ร่วมปล่อยกู้กว่า 900 ล้านบาทให้กลุ่มบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ ขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังกัมพูชาเป็นครั้งแรก โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าประเทศกัมพูชา 20 ปี ส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมกับนายทิพากร สายพัฒนา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย (KBank) นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) และ ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์(BGRIM) ลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินให้แก่บริษัท เรย์เพาเวอร์ซัพพลาย ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม บี.กริม เพาเวอร์

เพื่อนำไปใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 39 เมกะวัตต์ ที่เมืองศรีโสภณ จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าประเทศกัมพูชา (Electricite Du Cambodge : EDC) ระยะเวลา 20 ปี และดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวว่า การร่วมสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK ในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้นักลงทุนไทยที่มีศักยภาพสามารถขยายการลงทุนไปต่างประเทศได้มากขึ้น และนับเป็นการขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไปประเทศกัมพูชาเป็นครั้งแรก เพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน และการขยายตัวของเมืองศรีโสภณ จังหวัดบันเตียเมียนเจย และความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศกัมพูชา ซึ่งขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน

“ภารกิจหนึ่งของ EXIM BANK ที่มุ่งสู่การเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการบริหารจัดการการเงินอย่างมีความรับผิดชอบ ธนาคารจึงพัฒนารูปแบบการสนับสนุนทางการเงินและขยายความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกิจที่สร้างผลกระทบในเชิงบวกในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ทุกประเทศต้องร่วมมือกันสร้างโลกที่ดีขึ้นและคุณภาพชีวิตของประชากรมีดีขึ้นในระยะยาว” ดร.รักษ์กล่าว