EP ขายหุ้น E-COGEN กำเงิน 1.1 หมื่นล้าน ลุยโรงไฟฟ้าในเวียดนาม

HoonSmart.com>>บอร์ด EP ไฟเขียวบริษัทลูกขายหุ้น “อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น” (E-COGEN ) ให้ “ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี” มูลค่า 11,334.09 ล้านบาท คาดดำเนินการเสร็จในเดือน ธันวาคม 2564 เตรียมนำเงินไปลงทุนโครงการใหม่ ขยายโรงไฟฟ้าในเวียดนาม

นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (EP) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมามีมติให้ บริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ (ETP) ,บริษัท ตะวันออกการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (EPPCO) และบริษัท อีพี กรุ๊ป (ฮ่องกง) (EP HK) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย (ETP) ขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น (E-COGEN) ที่ถืออยู่รวม 100.00% ของทุนที่ชำระแล้ว ให้แก่บริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี (UVBGP) ในราคาหุ้นละ 491.46 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,914.64 ล้านบาท โดยผู้ซื้อต้องชำระเงินกู้ให้แก่ ETP จำนวน โดยประมาณ 6,419.45 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 11,334.09 ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการโอนหุ้นและรับชำระค่าหุ้น เสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564

ทั้งนี้ E-COGEN เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ในสัดส่วน 82.33% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นบริษัท Holding ที่ลงทุนในบริษัท พีพีทีซี จำกัด (PPTC) ในสัดส่วน 74.50% ของทุนที่ชำระแล้ว และบริษัท เอสเอสยูที จำกัด (SSUT) ในสัดส่วน 100.00% ของทุนที่ชำระแล้ว

ประธานกรรมการบริหาร EP กล่าวทิ้งท้ายว่า แม้ PPTC และ SSUT จะเป็นโครงการที่ดี แต่บริษัทมีโอกาสที่ดีกว่ารออยู่ จึงต้องเตรียมนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ E-COGEN ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาและเจรจากับพันธมิตรในเวียดนาม ไทย และญี่ปุ่น เกี่ยวกับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติในเวียดนาม ขนาดกำลังผลิตประมาณ 1,500 เมกะวัตต์ รองรับแผนการเติบโตให้กับบริษัทฯในอนาคต เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป