SISB เปิด รร.ปกติ ครบ 4 แห่ง ลุยสอน On-site และ On-line 26 ต.ค.นี้

HoonSmart.com>>เอสไอเอสบี แจ้งเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุ่มครบทั้ง 4 แห่งได้ตามปกติ 26 ต.ค.นี้โดยจะดําเนินการเรียนการสอนในลักษณะผสมผสานทั้งจาก ที่โรงเรียน (On-site) และจากที่พักอาศัย (On-line) พร้อมให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

นายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี  (SISB) เปิดเผยว่า ตามที่หน่วยงานราชการผ่อนผันให้โรงเรียนนานาชาติสามารถกลับมาเปิดโรงเรียนได้ตามปกติแล้วนั้น “เอสไอเอสบี” ขอเรียนให้ทราบว่า โรงเรียนในกลุ่มของบริษัทฯ เปิดเรียนแบบ On-site ได้ครบทั้ง 4 แห่ง ตั้งแต่ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ภายหลังการเปิดโรงเรียน โรงเรียนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กํากับดูแลอย่าง เคร่งครัด ซึ่งอาจรวมถึง การปิดโรงเรียนเฉพาะส่วนหรือทั้งหมด การสลับเวลาเรียน การใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit การงดกิจกรรมที่มีผู้คนเข้าร่วมจํานวนมาก การเว้นระยะห่าง และมาตรการด้านความสะอาดต่าง ๆ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SISB กล่าวอีกว่า บริษัทฯ ได้วางแผนให้โรงเรียนในกลุ่มสามารถดําเนินการเรียนการสอนในลักษณะแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) ทั้งจาก ที่โรงเรียน (On-site) และจากที่พักอาศัย (On-line) กล่าวคือ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 หากเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้น โรงเรียนสามารถคงการเรียนการสอนได้ตามปกติ