“สหยูเนี่ยน” เทนเดอร์หุ้น UT ราคา 38.35 บาท เพิกถอนออกตลาด

HoonSmart.com>> “สหยูเนี่ยน” ตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้น UT สัดส่วน 50.12% จากผู้ถือหุ้นที่เหลือทั้งหมด ราคาหุ้นละ 38.35 บาท เตรียมเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ หลังเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน เหตุหยุดดำเนินธุรกิจสิ่งทอซึ่งเป็นธุรกิจหลักและอยู่ระหว่างสรรหาธุรกิจใหม่

บริษัท สหยูเนี่ยน (SUC) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมเมื่อวันที่ 21 ต.ค.2564 อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในส่วนที่มิได้ถือทั้งหมดของบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ (UT) เป็นการทั่วไป จำนวนหุ้นสามัญ 29,419,460 หุ้นและหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 651,340 หุ้น รวมสองส่วน 30,070,800 หุ้น หรือ 50.12% เพื่อเพิกถอนหุ้นสามัญของ UT ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยสมัครใจ บริษัทฯ เสนอซื้อหุ้นในราคาหุ้นละ 38.35 บาทและหุ้นบุรสิทธิราคาหุ้นละ 48.15 บาท

ทั้งนี้ ราคาเสนอซื้อดังกล่าวได้ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ คือ บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าเป็นราคายุติธรรมที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดของราคาที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ปัจจุบัน UT ได้หยุดดำเนินธุรกิจสิ่งทอเป็นธุรกิจหลักและอยู่ระหว่างการสรรหาธุรกิจใหม่ ซึ่งปัจจุบันไม่มีรายได้จากธุรกิจสิ่งทอแล้วเป็นเหตุให้เข่าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด โดยจะดำเนินการหลังที่ประชุมผู้ถือหุ้น UT มีมติอนุมัติการเพิกถอนหุ้น

ด้านบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ (UT) เปิดเผยว่า คณะกรรมการของบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้วที่ 1/2564 ในวันที่ 25 พ.ย.นี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นสามัญออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยสมัครใจ เนื่องจาก SUC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 49.88% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท เสนอซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในส่วนที่มิได้ถือทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป หุ้นสามัญราคาหุ้นละ 38.35 บาท และหุ้นบุริมสิทธิในราคาหุ้นละ 48.15 บาท

บริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย.64 จนกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบริมสิทธิที่ปรากฎรายชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

ด้านหุ้น UT ก่อนถูกห้ามการซื้อขาย ราคาล่าสุด 30 ก.ย.2564 อยู่ที่ 19.30 บาท