EP ทุ่มกว่า 1,885 ลบ. ซื้อหุ้น 2 โรงไฟฟ้าเพิ่มหนุนรายได้ขายไฟฟ้า-ไอน้ำพุ่ง

HoonSmart.com>> บอร์ด EP ไฟเขียวทุ่มเงินลงทุนกว่า 1,885 ล้านบาท ส่ง E-COGEN ถือหุ้นเพิ่มใน 2 โรงไฟฟ้าโคเจนฯ ผ่านการซื้อหุ้นสามัญ TAC จาก CHUBU ดันสัดส่วนถือหุ้นทั้งทางตรง-ทางอ้อมเต็ม 100% ใน SSUT และ 74.5% ใน PPTC ด้าน “ยุทธ ชินสุภัคกุล” มั่นใจรายได้ขายไฟ-ไอน้ำพุ่ง กำไรเติบโตมั่นคง

นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (EP) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 ต.ค.2564 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้บริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (E-COGEN) เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แทค เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (TAC) จำนวนทั้งสิ้น 9,472,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วน 47.60% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้วของ TAC จาก บริษัท ชูบุ อีเล็คทริค เพาเวอร์ ไทยแลนด์ เอสพีพี บี.วี. จำกัด (CHUBU หรือ “ผู้ขาย”) ในราคาหุ้นละ 199.00 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,885,007,600.00 บาท

ทั้งนี้ ภายหลังการเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง และโดยอ้อมในบริษัท พีพีทีซี จำกัด (PPTC) และบริษัท เอสเอสยูที จำกัด (SSUT) ผ่าน E-COGEN ดังนี้ (1) ถือหุ้นใน PPTC ถือโดยอ้อมผ่าน TAC ในสัดส่วน 50.00% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ถือโดยตรง 24.50 % ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว รวมเป็นการถือหุ้นใน PPTC ทั้งสิ้น 74.50% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว (2) ถือหุ้นใน SSUT ถือโดยอ้อมผ่าน TAC ในสัดส่วน 40.00% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ถือโดยอ้อมผ่านบริษัท ทัศน์ศิริ จำกัด (THAT SIRI) 20.00% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ถือโดยตรง 40.00% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว รวมเป็นการถือหุ้นใน SSUT ทั้งสิ้น 100.00% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

สำหรับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ระบบพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration) คือ PPTC และ SSUT โดยบริษัทฯ จะมีอำนาจควบคุมใน TAC เพิ่มขึ้นเป็น 100% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ทำให้มีอำนาจในการบริหารจัดการทั้งหมดใน SSUT และมีสัดส่วนการถือหุ้นใน PPTC เพิ่มขึ้นเป็น 74.50% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

“การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ระบบพลังงานความร่วมทั้ง 2 แห่ง ขนาดกำลังการผลิต 360 เมกะวัตต์ ในครั้งนี้ เป็นการขยายการลงทุนในธุรกิจเดิมที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อยู่แล้ว ส่งผลให้บริษัทฯ จะมีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำเพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ มีกำไรมั่นคงและต่อเนื่องในอนาคต”นายยุทธกล่าว