“พิสิษฐ์ พาณิชย์ทวีกุล” ซื้อหุ้น MVP กว่า 6.69%

HoonSmart.com>> “พิสิษฐ์ พาณิชย์ทวีกุล” เข้าซื้อหุ้น “เอ็ม วิชั่น” กว่า 16.26 ล้านหุ้น สัดส่วน 6.69%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนาย พิสิษฐ์ พาณิชย์ทวีกุล ซื้อหุ้นบริษัท เอ็ม วิชั่น (MVP) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 จำนวน 16,260,850 หุ้น หรือคิดเป็น 6.69% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จากก่อนหน้าไม่ได้ถือหุ้น

 
 
 
 
อ่านข่าว

“โอภาส เฉิดพันธุ์” ขายหุ้น MVP ออก 10% เหลือถือ 10.02%

“Leak Yim” ซื้อบิ๊กล็อตหุ้น MVP 8.23% จาก “โอภาส เฉิดพันธุ์”