TTCL ขายหุ้น HATIECO รับ 390 ลบ.-คว้าสร้างโรงไฟฟ้าเวียดนามมูลค่า 900 ลบ.

HoonSmart.com>> “ทีทีซีแอล” เซ็นสัญญาขายหุ้น Ha Tien Energy ทั้งหมด 90% ให้แก่ Idemitsu Kosan พันธมิตร มูลค่า 390 ล้านบาท ด้าน TVC บริษัทย่อย ได้งานก่อสร้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล โครงการ Torrefied Pellet Plant, 120,000 ton/year เวียดนาม มูลค่าโครงการ 900 ล้านบาท

บริษัท ทีทีซีแอล (TTCL) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 ต.ค.2564 บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นใน Ha Tien Energy Corporation (HATIECO) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัทฯ ให้แก่ Idemitsu Kosan Co., Ltd (IKC) ซึ่งมิใช่บุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยขายหุ้นที่ถือทั้งหมด 90% ราคา 11,660,801 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 390 ล้านบาท เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการเพิมเติมในอนาคต โดยมี IKC เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระยะยาว

ทั้งนี้ การขายหุ้นดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมือวันที่ 14 มิ.ย.2564 มีมติอนุมัติในหลักการเพื่อการขายหุ้นของ HATIECO จํานวน 90%

การขายหุ้นครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัท โดยเงินที่ได้จากการจําหน่ายเงินลงทุนในครั้งนี้จะนําไปใช้ในการเสริมสภาพคล่องให้กับบริษัท

ด้าน TTCL VietnamCorporation Limited (TVC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับสัญญาก่อสร้างโครงการใหม่ในประเทศเวียดนาม โครงการ Torrefied Pellet Plant, 120,000 ton/year ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล ตั้งอยู่ที่เขต Binh Dinh ประเทศ เวียดนามโดยออกแบบวิศวกรรม, จัดซื้อเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ และก่อสร้างเจ้าของโครงการคือ Idemitsu Green Energy Vietnam Limited Company มูลค่าโครงการ 26.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 900 ล้านบาท) ระยะเวลาโครงการ ประมาณ 12 เดือน