“ชินรี ลีนะบรรจง” เก็บ CEN เพิ่ม 4 แสนหุ้น หนุนถือ 5.0426%

HoonSmart.com>> “ชินรี ลีนะบรรจง” เข้าซื้อหุ้น CEN เข้าพอร์ต 4 แสนหุ้น กว่า 0.0536% ถือหุ้นเพิ่มเป็น 5.0426%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นางสาว ชินรี ลีนะบรรจง ได้มาหุ้นของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค (CEN) เมื่อวันที่ 11 ต.ค.2564 จำนวน 4 แสนหุ้น หรือ คิดเป็น 0.0536% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 37.57 ล้านหุ้น หรือ คิดเป็น 5.0426% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ