SVT กำไร Q2/64 โต 91% พร้อมเข้าเทรด SET 5 ต.ค.นี้

HoonSmart.com>> “ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี” ผู้นำธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เปิดกำไรไตรมาส 2/64 จำนวน 18 ล้านบาท โตแรง 90.80% หนุนครึ่งปีกำไรกว่า 39 ล้านบาท ด้านตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นเข้าเทรด 5 ต.ค.64 กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจ พาณิชย์ ราคา IPO หุ้นละ 2.54 บาท

บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี (SVT) เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2564 กำไรสุทธิ 18.05 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.04 บาท เพิ่มขึ้น 90.80% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 9.46 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.02 บาท

ส่วนงวด 6 เดือนปี 2564 กำไรสุทธิ 39.46 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.08 บาท เพิ่มขึ้นจากงวดปีก่อนอยู่ที่ 39.27 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.07 บาท

รายได้ของบริษัทในงวด 6 เดือน ประกอบด้วย (1) รายได้จากการขายสินค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ คิดเป็น 98.12% (2) รายได้จากการขายเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ คิดเป็น 0.71% (3) รายได้จากการบริการพื้นที่โฆษณาบนเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ คิดเป็น 0.65% และ (4) รายได้จากการบริการและรายได้อื่น คิดเป็น 0.52%

ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิ 6 เดือนแรกของปี 2564 เท่ากับ 39.46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 31.19% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ งบกำไรขาดทุนงวด 6 เดือนปี 2563 ไม่รวมผลการดำเนินงานในอดีตของธุรกิจบริการการกระจายสินค้าจากคลังและธุรกิจขนส่ง (ส่วนงานที่ยกเลิก เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2563) เพื่อแสดงเป็นส่วนหนึ่งในหนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรกของบริษัท และเพื่อประกอบการยื่นคำขอเพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทแก่ประชาชน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งวด 6 เดือนปี 2564 บริษัทมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มจำนวนเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในการให้บริการเพิ่มขึ้นและการเพิ่มประเภทสินค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใช้งานของเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติซึ่งทำให้ค่าเสื่อมราคาลดลงในไตรมาสนี้บริษัทมีรายได้รวมในงวด 6 เดือนแรกปี 2564 จำนวน 972.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 107.26 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12.39% ถึงแม้ว่าในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 2 ที่เกิดในจังหวัดสมุทรสาครในเดือนม.ค.และก.พ.และเริ่มผ่อนคลายในเดือนมี.ค.2564 แต่เมื่อต้นเดือนเม.ย.ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระลอกที่ 3 ซึ่งเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง

ทั้งนี้ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทยังได้รับผลกระทบน้อยกว่าปี 2563 เนื่องจากอุตสาหกรรมการส่งออกดีขึ้น โรงงานยังเปิดปกติ ยกเว้นบางโรงงานที่ปิดเพราะมีคนงานติดโควิด และได้รับผลกระทบในด้านรายได้ที่ลดลงในบางกลุ่ม Segment ที่งดให้บริการหรืองดการเดินทางไปเรียนและทำงาน เช่น โรงแรม มหาวิทยาลัย โรงเรียน สำนักงาน เป็นต้น ในขณะที่ปี 2563 บริษัทได้รับผลกระทบจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเข้มงวด โดยสั่งปิดสถานที่เสี่ยงหลายประเภท เช่น ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา โรงแรม ฯลฯ ห้ามหรืองดเดินทางข้ามจังหวัด ห้ามออกจากเคหสถานบางช่วงเวลา (เคอร์ฟิว) เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงกลุ่มลูกค้าหลักในโรงงานหลายแห่งที่ปิดดำเนินการชั่วคราวหรือลดจำนวนวันทำงานลงเนื่องจากมียอดการผลิตที่ลดลงเป็นผลจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกที่กระทบต่อเศรษฐกิจไทยและการส่งออก

ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับหุ้นสามัญบริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี (SVT) ผู้นำธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจ พาณิชย์ และเริ่มซื้อขาย 5 ต.ค. 2564 จำนวนหุ้นจดทะเบียนและชำระแล้วกับตลาดหลักทรัพย์ 700 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1.00 บาท

SVT จำหน่ายสินค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SUNVENDING” จัดสรรหุ้น IPO จำนวน 200 ล้านหุ้น แบ่งเป็นจัดสรรประชาชนทั่วไป 180 ล้านหุ้น จัดสรรกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ESOP) จำนวน 20 ล้านหุ้น ราคา IPO (บาท) หุ้นละ 2.54 บาท จองซื้อ 22-27 ก.ย. 2564