“สยามเทคนิคคอนกรีต” ปลื้มองค์กร รับ 2 รางวัล

“สยามเทคนิคคอนกรีต” ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรแห่งความสุขระดับประเทศ ควบรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ประจำปี 64

“วัฒน์ชัย มงคลศรีสวัสดิ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต ( STECH )  พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ปลื้ม !!!  ผ่านการสำรวจจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพ (สสส.) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันองค์กรของคนทำงานในประเทศไทย

ภายใต้ “โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรและความยั่งยืน” ให้เป็น “องค์กรแห่งความสุข” ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ในระดับคะแนน “มีความสุข” ชูการเป็นต้นแบบธุรกิจคอนกรีตอัดแรงรายใหญ่ของอุตสาหกรรม ที่ให้คุณค่าต่อบุคลากรในการทำงาน และส่งผลต่อเนื่องในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ล่าสุด คว้ารางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2564 ระดับจังหวัด จากกระทรวงแรงงานมาครอบครอง โดย STECH สามารถจัดการระบบบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานที่ดี ลดปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงาน

ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพที่ดี มีความมั่นคง มีความสุขในการทำงาน ตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศไว้ โดยผู้บริหารและพนักงานจะยังร่วมมือกันเสริมสร้างให้องค์กรมีความสุข และเป็นแบบอย่างธุรกิจที่ดีต่อไป