“วัฒนา สมวัฒนา” บิ๊กล็อต NVD กว่า 1.31% ขาย “ฐานิศร คูสุวรรณ”

HoonSmart.com>> “วัฒนา สมวัฒนา” เฉือนขายหุ้นบิ๊กล็อต NVD จำนวน 18.10 ล้านหุ้น กว่า 1.31% ขาย “ฐานิศร คูสุวรรณ” เหลือถือหุ้น 12.45%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาง วัฒนา สมวัฒนา จำหน่าย หุ้นของ บริษัท เนอวานา ไดอิ (NVD) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 จำนวน 18.10 ล้านหุ้น คิดเป็น 1.3112% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 172 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 12.4586% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 39.048% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ