JMART เพิ่มทุน ราคา 30.337 บาท SINGER ขาย 36.3005 บาทให้ VGI-U

HoonSmart.com>>”เจ มาร์ท” เพิ่มทุนครั้งใหญ่ ขายราคาหุ้นละ 30.337 บาท รวมเป็นเงิน 11,673.79 ล้านบาทให้ “วีจีไอ” 14.55% “ยูซิตี้” 0.60% แถม JMART-W6 ส่วน”ซิงเกอร์ “เพิ่มทุนขาย U จำนวน 24.54% ราคา 36.3005 บาท รวมประมาณ 7,155 ล้านบาท แถมวอร์แรนต์ ขายผู้ถือหุ้นเดิม ราคา 36.3005 บาท มูลค่าประมาณ 3,497 ล้านบาท

บริษัท เจ มาร์ท (JMART)  เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน 384.8 ล้านหุ้น เสนอขายบุคคลในวงจำกัด (PP) ในราคาหุ้นละ 30.337 บาท รวมเป็นเงิน 11,673.79 ล้านบาท จัดสรรให้กับบริษัทวีจีไอ (VGI) จำนวน 206.24 ล้านหุ้น หรือ 14.55% และบริษัท ยู ซิตี้ (U) จำนวน 136.12 ล้านหุ้นหรือ 0.60%

นอกจากนี้ยังเตรียมหุ้นเพิ่มทุนรองรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นหรือวอร์แรนต์ (JMART-W6)ให้กับ VGI และ U จำนวน 42.06 ล้านหน่วย อายุ 2 ปี 9 เดือน ราคาแปลงสภาพ 30.337 บาทต่อหุ้น

ด้านคณะกรรมการบริษัทซิงเกอร์ ประเทศไทย(SINGER) มีมติอนุมัติการเพิ่มทุน 305,007,841 หุ้น แบ่งจัดสรรหุ้นจำนวน 96,341,464 หุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม ในราคาหุ้นละ 36.3005 บาท มูลค่าประมาณ 3,497 ล้านบาท ขึ้นเครื่องหมาย XR วันที่ 1 พ.ย. 2564 แต่อัตราส่วนการจัดสรรยังไม่แน่นอน อยู่ในช่วง 5.171 – 5.533 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ขึ้นอยู่กับผลการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (SINGER-W2) ซึ่งจะถึงกำหนดวันใช้สิทธิครั้งถัดไปในวันที่ 30 กันยายน 2564

บริษัทยังจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 197,108,696 หุ้น สัดส่วน 24.54% เสนอขาย U ราคาหุ้นละ 36.3005 บาท เป็นเงินประมาณ 7,155 ล้านบาท และ 11,557,681 หุ้นรองรับการแปลงวอแร์แรนต์ (SINGER-W2)